Ukraine  04/09  Теоретичне навчання ::: 

Тренінг-курс "Економічний аналіз інвестиційних проектів"

Метою викладання дисципліни є формування у студентів розуміння концепції сталого інвестування та використання природних ресурсів, необхідності розширеного інвестування для відновлення та підтримання цілісності довкілля. Вивчаючи дисципліну, студенти знайомляться  із сучасними підходами до визначення фінансової, економічної та соціальної ефективності проектів на макро- і мікрорівнях, методологією та методами економічного аналізу для вироблення обґрунтованих інвестиційних рішень, формування проектів, які відповідають вимогам економічної ефективності, екологічної цілісності та соціальної справедливості.

Завдання вивчення дисципліни: ознайомлення із сучасними підходами до визначення фінансової, економічної та соціальної ефективності інвестиційних проектів на макро- і мікрорівнях; ознайомлення із методологією та методами економічного аналізу для підготування обґрунтованих інвестиційних рішень; розуміння принципів формування проектів, які задовольняють вимоги економічної ефективності, екологічної цілісності та соціальної справедливості.

У результаті вивчення дисципліни магістр з економіки підприємства повинен знати: інвестиційний процес на всіх його стадіях, завдання й особливості його виконання на різних стадіях і рівнях; особливості аналізу інвестиційних проектів різних типів: індустріальних, лісівничих, аграрних, природоохоронних та інших; підходи до виконання економічного аналізу, їх особливості, переваги та недоліки; теоретичні основи формування інвестиційних рішень; методи визначення вартості входів і виходів інвестиційних проектів.

Підготований магістр із економіки підприємства повинен уміти: обґрунтовувати метод економічного аналізу та коректно його виконувати із урахуванням якості доступної інформації й інших обмежень аналізу; застосовувати релевантні підходи до виявлення та кількісної оцінки входів і виходів інвестиційних проектів із урахуванням типу проекту; приймати коректні рішення щодо вартості входів і виходів проекту, визначати їх тіньову ціну, використовуючи релевантні методи оцінки вартості позаринкових товарів і послуг; оцінювати економічну, фінансову та соціальну ефективність проекту на макро- і мікрорівні з урахуванням факторів часу, ризику та непевності; виконувати сенситивний аналіз проекту та  розробляти заходи для забезпечення його економічної й фінансової привабливості із позитивним впливом на довкілля; застосовувати комп'ютерні технології як засіб виконання інвестиційного аналізу.

Зміст дисципліни

 1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.
 2. Основні методи проектного аналізу.
 3. Інвестиційна політика у регіональному і галузевому аспектах.
 4. Неокласична економіка добробуту як теоретичне підґрунтя економічного інвестиційного аналізу.
 5. Аналіз витрат і вигод (АВВ).
 6. Особливості виконання економічного інвестиційного аналізу.
 7. Оцінка впливів проектів на довкілля.
 8. Аналіз ефективності інвестицій.
 9.  Методологія визначення зовнішніх екологічних впливів.
 10. Умови та принципи сталого інвестування.
 11. Економічний аналіз виливів лісівничих проектів.
 12. Економічний аналіз індустріальних проектів.
 13. Економічний аналіз аграрних проектів.
 14. Шляхи переходу до сталого інвестування.

Рекомендована література

 1. Загвойська Л.Д., Маселко Г.Є., Якуба М.М. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Навчальний посібник. — Львів: Афіша, 2004.
 2. Економіка довкілля і природних ресурсів. Навчальні програми магістерського курсу підготовки економістів-екологів. — Під ред. Максимів Л.І., Загвойської Л.Д., Матвєєва М.Е. — Львів: Афіша, 2002.
 3. Gregersen Н., Contreras A. Economic assessment of forestry project impacts. FAO forestry paper 106 - Rome: FAO, 1992.
 4. Hanley, N. and Spash C. Cost-benefit analysis and the environment. - Cheltenham: Elgar.1998.
 5. Layard R. and Glaister S. Cost-benefit analysis. - Cambridge: Cambridge Univesity Press. 1996.
 6. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. - М.: 1997.
 7. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000.
 8. Воркут Т.А. Проектний аналіз. - Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Український центр духовної культури. 2000.
 9. Загородній А., Стадницький Ю. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. -К.: Т-во «Знання», KOO, 2000.
 10. И.Кашенко О.Л. Фінанси природокористування. - Суми: Видавництво "Університетська книга", 1999.
 11. Кілієвич О.. Соколик С. Аналіз вигід і витрат. Практичний посібник. - К.: 1999.
 12. Карлберг К. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер. с англ. - К.: Диалектика 1997.
 13. Рижиков В.С. та ін. Проектний аналіз: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2007.
 14. Законодавство України. Режим доступу:  http://www.radakiev.ua.
 15. Міністерство Фінансів України. Режим доступу:    http://www.minfin.gov.ua.
 16. Тенденції української економіки. Режим доступу:   http://www.ueplac.kiev.ua/ukr/publications
dle-joomla.ru
Не дорогие шаблоны dle качайте бесплатно.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP