gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

Операційний менеджмент

Метою викладання дисципліни є формування здібностей до самостійного мислення при прийнятті рішень з теорії та практики управління операційною (виробничою) системою для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємства.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення теоретичних основ менеджменту у виробничій сфері, засвоєння досягнень з теорії та практики операційного менеджменту, та оволодіння навичками  практичного застосування у майбутній роботі набутих теоретичних  знань.

В результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: теоретичні основи системного управління операційною діяльністю підприємства та теоретичні засади організації виробничого процесу; організаційні основи підготовки виробництва для реалізації управлінських рішень; методи та процеси планування виробничих процесів та запасів в операційному менеджменті; методи організації управління якістю продукції та трудовими ресурсами підприємства.

Підготовлений  бакалавр з економіки підприємства повинен уміти: використовувати теоретичні основи системного управління операційною діяльністю підприємства; використовувати організаційні основи підготовки виробництва для реалізації управлінських рішень; практично застосовувати методи та процеси планування виробничих процесів та запасів в операційному менеджменті; вивчити методи організації управління якістю продукції; мати навички управління трудовими ресурсами підприємства.

Зміст дисципліни

Тема 1. Суть та методологічні основи управління операційною системою.

Тема 2. Формування виробничих систем підприємства як відкритої системи

Тема 3.  Методи прийняття рішень в операційному менеджменті.

Тема 4.  Прогнозування в операційному менеджменті.

Тема 5. Теорія черг.

Тема 6. Стратегія товару.

Тема 7. Стратегія процесів.

Тема 8. Тактика агрегатного планування.

Тема 9. Управління запасами і техніка управління «точно вчасно».

Тема 10. Планування потреби в матеріалах, деталях і вузлах (MRP).

Тема 11. Тактика короткострокового планування.

Тема 12. Оперативний менеджмент операційної системи.

Тема 13. Оперативно-виробниче планування на деревообробних підприємствах.

Тема 14. Управління операційною інфраструктурою підприємства.                                  

Тема 15. Управління матеріально-технічним постачанням і збутом на підприємстві.          

Тема 16. Природоохоронна діяльність підприємства.

Рекомендована література

  1. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент, СПБ: Питер., 2001 – 320 с.
  2. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Навч. посібник. – Львів: Афіша. – 2004 – 272 с.
  3. Іванов М.М., Камазов П.В.Операційний менеджмент. Навч.посібн. Видавництво «Центр учбової літератури», 2012 – 365 с.
  4. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный / Операционный менеджмент. Учебник, – СПб. „специальная литература”, 1998 – 366 с.
  5. Курочкин А.С. Операционный менеджмент. Учебное пособие. – К. МАУП, 2000 – 144 с.
  6. Омельяненко Т.В., Задорожна Н.В. Операційний менеджмент. Навч.-метод.посібн. – К.: КНЕУ, 2003. – 236 с.
  7. Операційний менеджмент. Конспект лекцій / Данілова В.К., Наливайко Н.Я. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 148 с.
  8. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. Навчальний посібник, збірник вправ. – Львів, Держ.Ун-т „Львівська політехніка”. 1999. – 258 с.
  9. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту. Підр. для ст.ек.спец. –Під ред. проф. О.Л. Яременко. – Київ: ВД «Професіонал», 2004. – 416 с. 
GREEN Blue Orange BACK TO TOP