gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

Економіка підприємства

Метою вивчення дисципліни є опанування комплексу знань і розуміння концептуальних основ економіки підприємства, здатності до виконання комплексних економічних розрахунків для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств, набуття навичок самостійного мислення та прийняття управлінських рішень.

Завданням дисципліни є якісна підготовка бакалавра, виховання професійної компетентності та професійного кругозору, уміння застосувати отримані теоретичні та практичні знання у фаховій діяльності.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати:  теоретичні та методологічні основи організації, управління та планування господарської діяльності підприємства; принципи взаємодії підприємства та суспільства; механізм ресурсного забезпечення діяльності економічної системи підприємства, напрями раціонального та ефективного використання його трудових, матеріальних, фінансових інтелектуальних ресурсів; методи аналізу та оцінки фінансово-економічних результатів господарських  суб’єктів; володіти теоретичними і практичними знаннями про антикризову систему господарювання підприємства.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: реалізовувати концепцію організації та планування господарської діяльності підприємств з врахуванням їх форм власності; розробляти пропозиції щодо удосконалення організації, управління підприємством; розраховувати та оцінювати головні показникифінансово-господарської діяльності підприємства; здійснювати комплексну оцінку економічної ефективності господарсько-комерційної та фінансової діяльності підприємства; обґрунтовувати напрями антикризового управління підприємством.

Зміст дисципліни

Тема 1. Теорії та моделі підприємств.

Тема 2. Основи підприємництва.

Тема 3. Види підприємств, їх організаційно-правові форми.

Тема 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємств.

Тема 5. Структура та управління підприємством.

Тема 6. Ринок і продукція.

Тема 7. Товарна та цінова політика підприємства.

Тема 8.  Прогнозування та планування діяльності підприємства.

Тема 9.  Обґрунтування виробничої програми.

Тема 10.  Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці .

Тема 11. Інтелектуальний капітал.

Тема 12. Основний капітал деревообробного підприємства.

Тема 13. Оборотний капітал деревообробного підприємства.

Тема 14. Інвестиції та інвестиційна діяльність.

Тема 15. Інноваційні процеси та їх розвиток в напрямку екологізації виробництва підприємств.

Тема 16. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності.

Тема 17. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства.

Тема 18. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика підприємства.

Тема 19. Організація операційної діяльності.

Тема 20. Конкурентоспроможність продукції підприємства.

Тема 21. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції .

Тема 22. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

Тема 23. Інтегральна ефективність діяльності підприємства і його конкурентоспроможність.

Тема 24. Сучасні моделі розвитку підприємств.

Тема 25. Трансформація і реструктуризація підприємств.

Тема 26. Оптимізація бізнес-процесів підприємства.

Тема 27. Економічна безпека підприємства.

Рекомендована література

  1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2006. – 528 с.
  2. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства / М.В. Володькіна. — К. : ЦНЛ, 2004. — 196 с.
  3. Економіка деревообробних підприємств: Навчальний посібник / За ред. Г.С. Шевченка, В.К. Луцевича - Львів: УкрДЛТУ, 2003. - 443 с.
  4. Економіка підприємства підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. — К. КНЕУ, 2001. — 528 с.
  5. Економіка підприємства. Програма курсу, методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи та самостійної роботи для студентів спеціальності "Економіка підприємства" / Баран О.В., Грицевич Т.Р. - Львів: НЛТУ України, 2011. – 37 с.
  6. Економіка підприємства. Робоча програма, методичні вказівки і завдання для виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки "Економіка підприємства" / Шевченко Г.С., Загвойська Л.Д., Баран О.В., Грицевич Т.Р. - Львів: НЛТУ України, 2013. – 54 с.
  7. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика / В.В. Кулішов. — К. Ніка-Центр, 2002. — 216 с.
  8. Мельник Л.Г. Економіка підприємства: конспект лекцій / Л.Г. Мельник, О.І. Корінцева. — Суми : Університетська книга, 2003. — 412 с.
  9. Сідун ВА. Економіка підприємства / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. — К. : ЦНЛ, 2003. — 436 с.

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP