Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

РІСНА Роксолана Романівна

Старший викладач, к.е.н. risna

Основні навчальні дисципліни: 

 

Вища освіта: Український державний лісотехнічний університет (Національний лісотехнічний університет України), економічний факультет, спеціальність «Менеджер ЗЕД», диплом з відзнакою.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.07 - демографія,  економіка праці,  соціальна економіка і політика (диплом кандидата наук від 27 квітня 2017р.).

 

Професійна кар’єра:

09/2003 – 03/2009: фахівець відділу підбору персоналу, тренер, ТзОВ «Торгова компанія «Інтермаркет».

09/2008 – 12/2015: аспірант відділу соціально-економічного розвитку регіону, Інститут регіональних досліджень НАН України.

03/2009 – 02/2010: помічник директора з кадрових питань, ЗАТ РК «Євротек».

2013 – 2014: тренер проекту, товариство «Зелений хрест».

02/2010 – 11/2017: асистент кафедри економіки і менеджменту деревообробних підприємств (економіки підприємства) НЛТУ України.

11/2017 – до тепер: старший викладач кафедри економіки підприємства НЛТУ України.

 

Основні та нові праці:

 1. Рісна Р. Р. Гендерні паритети рееміграції українських трудових мігрантів / У. Я. Садова, Р. Р. Рісна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону: [зб.наук.пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень, відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 6(80) – С. 316–323. 
 2. Рісна Р. Р. Фактори стимулювання процесу трудової рееміграції / Р. Р. Рісна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 4(84). – С. 380-386. 
 3. Рісна Р. Р. Трансформації міграційних процесів в Україні та заходи адаптації трудових реемігрантів / Р. Р. Рісна // Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання: Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2012 р. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012.– С. 352–359. 
 4. Рісна Р. Р. «Срібні університети» : нові горизонти ринку праці та освіти / У. Я. Садова, Р. Р. Рісна // Україна : аспекти праці. – 2015. – № 8. – С. 3–10.
 5. Рісна Р. Р. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні / У. Я. Садова, Р. Р. Рісна // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 55–64.
 6. Рісна Р. Р. Цільове програмне регулювання трудової рееміграції в регіоні / Р. Р. Рісна // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 11 черв., 2015 р.) / [редкол.: Лелик Л. І., Садова У. Я., Гринькевич О. С. та ін.]. – Львів: Львівський ін-т МАУП, 2015. – С. 236–240. 
 7. Рісна Р.Р. Формування процесів трудової рееміграції населення Львівщини: соціотрудовий аспект / Р. Р. Рісна // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 3. – С. 15-19.
 8. Рісна Р. Р. Цільові пріоритети реалізації програм трудової рееміграції [Електронний ресурс] / Р. Р. Рісна // Ефективна економіка. – 2016. – № 7. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua
 9. 9. Рісна Р.Р. Соціально-демографічний профіль Львівської області у фокусі трудорееміграційних перспектив / Р.Р. Рісна, І.Є. Бараняк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.6. – С. 126-131.
 10. Risna R. Mechanisms of Labor Re-Emigration Regulation in the Region / Risna R. // Journal L’Association 1901 «SEPIKE». – 2016. – Р. 135–139.
 11. Ukraina-Polska: doswiadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa, Tom 1, R. Kordonski, O. Kordonska (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franka. - Lwow-Olsztyn, 2016. - 244 s. (Рісна Р.Р. Міграційні виклики: українсько-польський вектор / Р.Р. Рісна – C. 57-72).
 12. Рісна Р. Р. Трудова рееміграція як детермінанта соціально-економічного розвитку: державний, суспільний та регіональний виміри / Р. Р. Рісна // Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 1-2 липня 2016 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016.
 13. Рісна Р.Р. Функціональність механізмів регулювання процесів трудової рееміграції в Україні // Засади реформування економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Одеса, 2 червня 2018) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку» - О. : ЦЕДР, 2018 – с.75-78.

 

Навчально-методичні праці:

 1. Проектний аналіз: Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з курсу. – Львів: НЛТУ України, 2013.- 50 с. (співавтор: Маселко Т.Є.)
 2. Управління проектами: Конспект лекцій. -Львів: НЛТУ України, 2014. - 110 с. (співавтор: Маселко Т.Є.).
 3. Логістика. Програма курсу і методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботидля студентів освітнього ступеня «бакалавр» економічних спеціальностей / Т.Є. Маселко, У.В. Павлюк, Р.Р. Рісна; НЛТУ України. – Видання друге, перероблене і доповнене. – Львів: НЛТУ України, 2016. – 48 с.

E-mail: risna(at)nltu.edu.ua

    

GREEN Blue Orange BACK TO TOP