gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

РІСНА Роксолана Романівна

Старший викладач, к.е.н. CVrisnar

Основні навчальні дисципліни: 

Вища освіта: спеціаліст, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (з відзнакою), Український державний лісотехнічний університет, 2003

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.07 -демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика від 27.04.2017 

 

Професійна кар’єра:

11/2017 – до тепер: старший викладач кафедри економіки підприємства НЛТУ України.

02/2010 – 11/2017: асистент кафедри економіки і менеджменту деревообробних підприємств (економіки підприємства) НЛТУ України.

2013 – 2014: тренер проекту, товариство «Зелений хрест».

03/2009 – 02/2010: помічник директора з кадрових питань, ЗАТ РК «Євротек».

09/2008 – 12/2015: аспірант відділу соціально-економічного розвитку регіону, Інститут регіональних досліджень НАН України.

09/2003 – 03/2009: фахівець відділу підбору персоналу, тренер, ТзОВ «Торгова компанія «Інтермаркет».

 

Гранти:

2019: Стажування в Університеті сталого розвитку м.Еберсвальде (Німеччина) за програмою Еразмус+ (напрям КА1)

 

Основні та нові праці:

1. Рісна Р. Р. Трудова рееміграція та її роль у соціально-економічному розвитку регіону / Р. Р. Рісна // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів: НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.7. – С. 197–199

2. Рісна Р. Р. Гендерні паритети рееміграції українських трудових мігрантів / У. Я. Садова, Р. Р. Рісна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону: [зб.наук.пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень, відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 6(80) – С. 316–323

3. Рісна Р. Р. Фактори стимулювання процесу трудової рееміграції / Р. Р. Рісна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 4(84). – С. 380-386

4. Рісна Р. Р. Державна політика адаптації трудових мігрантів, що повернулись в Україну / М. М. Біль, Р. Р. Рісна // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.08.– С. 363–368 

5. Рісна Р.Р. Управління проектами: Конспект лекцій / Т.Є.Маселко, Р.Р.Рісна // Львів: НЛТУ України, 2014.- 110 с. 

6. Рісна Р. Р. «Срібні університети» : нові горизонти ринку праці та освіти / У. Я. Садова, Р. Р. Рісна // Україна : аспекти праці. – 2015. – № 8. – С. 3–10 

7. Рісна Р. Р. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні / У. Я. Садова, Р. Р. Рісна // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 55–64 

8. Рісна Р.Р. Формування процесів трудової рееміграції населення Львівщини: соціотрудовий аспект / Р. Р. Рісна // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 3. – С. 95-99

9. Рісна Р. Р. Цільові пріоритети реалізації програм трудової рееміграції [Електронний ресурс] / Р. Р. Рісна // Ефективна економіка. – 2016. – № 7. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua 

10. Рісна Р.Р. Соціально-демографічний профіль Львівської області у фокусі трудорееміграційних перспектив / Р.Р. Рісна, І.Є. Бараняк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.6. – С. 126-131

11. Рісна Р.Р. Логістика: Програма курсу і методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» економічних спеціальностей / Т.Є. Маселко, У.В.Павлюк, Р.Р.Рісна // Видання друге, перероблене і доповнене.- Львів: НЛТУ України, 2016.- 48 с.

12. Risna R. Mechanisms of Labor Re-Emigration Regulation in the Region / Risna R. // Journal L’Association 1901 «SEPIKE». – 2016. – Р. 135–139

13. Рісна Р.Р. Міграційні виклики: українсько-польський вектор  / Р.Р. Рісна // Ukraina-Polska: doswiadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa, Tom 1, R. Kordonski, O. Kordonska (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franka. - Lwow-Olsztyn, 2016. - C. 57-72

14. Шевченко Г.С., Маселко Т.Є., Павлюк У.В., Рісна Р.Р. Логістика: Навчальний посібник/ Г.С.Шевченко, Т.Є. Маселко, У.В.Павлюк, Р.Р.Рісна.- Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2019.- 208 с.

 

Тези доповідей та матеріали науково-практичних конференцій:

1. Рісна Р. Р. Трансформації міграційних процесів в Україні та заходи адаптації трудових реемігрантів / Р. Р. Рісна // Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання: Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2012 р. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012.

2. Рісна Р. Р. Трудова рееміграція як детермінанта соціально-економічного розвитку: державний, суспільний та регіональний виміри / Р. Р. Рісна // Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 1-2 липня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. – С. 63–66 

3. Рісна Р.Р. Функціональність механізмів регулювання процесів трудової рееміграції в Україні / Р. Р. Рісна // Засади реформування економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції ( м.Одеса, 2 червня 2018) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку» - О. : ЦЕДР, 2018 – с.75-78

4. Рісна Р.Р. Дистанційне навчання персоналу підприємства як фактор підвищення конкурентоздатності / В.М.Свирида, Р.Р.Рісна // Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення інтеграційних процесів: збірник тез IV Міжнародної студентської інтернет-конференції (м.Львів, 26-27 березня 2019 р.) – Львів: СПОЛОМ. – 2019 р.

 

E-mail: risna(at)nltu.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/roxolana.risna

Viber: +38 0673911844

GREEN Blue Orange BACK TO TOP