gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

ПАВЛЮК Уляна Володимирівна

Старший викладач, к.е.н. CV Pavlyuk
 
 
Вища освіта: магістр, кваліфікація «Менеджер деревообробних організацій» за спеціальністю «Менеджмент організацій». Економічний факультет Національного лісотехнічного університету України, 2009 р.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (диплом кандидата наук від 3 квітня 2014 року).
 
Професійна кар’єра: 
07/2009 – 11/2009 – молодший науковий співробітник науково-дослідної частини НЛТУУ. 
12/2009 – 12/2012 – аспірант кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств НЛТУУ. 
12/2009 – 03/2014 – інженер  кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств НЛТУУ.
03/2014  10/2018 – асистент кафедри економіки підприємства НЛТУУ.
2016  теперішній час – представник ННІ ЕЕМ в Центрі дистанційного навчання НЛТУ України.
10/2018  теперішній час – старший викладач кафедри економіки підприємства НЛТУУ.
 
 • Член Комісії інформаційних технологій та дистанційного навчання Науково-методичної ради НЛТУ України. 
 • Координатор дистанційного навчання в ННІ ЕЕМ НЛТУ України.
 • Координатор рейтингу UI Green Metric World University Rankings в НЛТУ України.
                   
Нагороди та відзнаки
 • диплом переможця у номінації «Кращий студент – відмінник навчання» («Студент року – 2007», НЛТУУ); 
 • призначення іменної стипендії на 2007-2008 навчальний рік: академічна стипендія Верховної Ради України (Наказ МОН України №686 від 30.07.2007 року); 
 • сертифікат (диплом) Програми Балтійського Університету (м. Уппсала, Швеція) (Baltic University Programme, Uppsala University, Sweden) за результатами успішного освоєння міжнародного курсу «A Sustainable Baltic Region» (2008 рік). 
 • лауреат премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприятимуть подальшому розвитку соціально-економічних перетворень (2014 р.)
Підручники та навчальні посібники:  
 • Шевченко Г.С., Маселко Т.Є., Павлюк У.В., Рісна Р.Р. Логістика. Навчальний посібник / Г.С. Шевченко, Т.Є. Маселко, У.В. Павлюк, Р.Р. Рісна. – Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. – 208 с.
 
Основні та нові публікації: 
 1. Кадровий потенціал як ключовий елемент потенціалу підприємства в умовах глобалізації / М.М. Якуба, У.В. Павлюк // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.7. – С.302-305. 
 2. Інтелектуальний  потенціал в контексті концепції сталого розвитку / Г.С. Шевченко, У.В. Павлюк // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.4. – С.131-135.
 3. Попередження негативного впливу екологічної ситуації у містах на індивідуальне та суспільне здоров’я // Україна у європейському просторі. Проблеми бізнесу, політики, права / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 квітня 2010 року, Львів) // За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.А.Янковської. – Львів: ЛУБП, 2010. – c. 208-209. 
 4. Екологічна ситуація міста Львова: загрози для здоров’я населення // Здоров.спосіб життя: зб.наук.ст. / Ред. – доц.Ю.М.Панишко – Л.: [б.в.], 2010. – Вип. 50. – 52 с. - с.31-36. 
 5. Проблема зберігання та ліквідації відходів І-ІІІ класів небезпеки у Львові // Регіональні виборчі процеси: теорія і практика / Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (29 вересня - 1 жовтня 2010 року, Львів) // За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.А.Янковської. – Львів: ЛУБП, 2010. 
 6. Львівське сміттєзвалище як еколого-економічна загроза населенню міста і прилеглих територій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 2010. – Вип. IV (40). Економічні науки. – С.367-371. 
 7. Улучшение экологической ситуации города Львова как фактор уменьшения угроз для здоровья населения // Проблемы современной экономики: сборник материалов ІІ Международной научно-практической конференции. В трех частях. Часть 1 / Под общ. Ред.Ж.А. Мингалёвой, С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд. НГТУ, 2010. –С.310-315. 
 8. Проблеми екологічної безпеки та особливості їх оцінки в стратегіях соціально-економічного розвитку міст // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації: матеріали міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. 9-10 груд. 2010 р. ч2. – Тернопіль: Крок, 2010. – 370 с. - С.97-99. 
 9. Екологічна безпека великого міста (на прикладі м.Львова) // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». Спецвипуск. – Донецьк, 2011. - №1 (108). – с.125-127. 
 10. Суть екологічної безпеки населення та її особливості в контексті економічних теорій розвитку міст // Наукові засади сталого розвитку економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 16-17 червня 2011 р. - Тернопіль: Крок, 2011. – с.239-241. 
 11. Формування понятійно-термінологічного апарату екологічної безпеки населення великих міст // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип.21.10. – С.118-124. 
 12. Дослідження міської екосистеми на базі використання математичних моделей // Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницький. – 2011. – №4 [7]. – с.143-146. 
 13. Екологічні проблеми Львова // Україна: Схід-Захід – Проблеми сталого розвитку: Матеріали другого туру Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Львів, 24-25 листопада 2011 р.). – том 2. – с.138-139.
 14. Визначення пріоритетних напрямків у природоохоронній діяльності міста Львова // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С.89-96.
 15. Підходи до оцінки територіальних особливостей екологічної безпеки великого міста // Сталий розвиток економіки: всеукраїнськийнауково-виробничий журнал. – Хмельницький. – 2012. – №4 [14]. – С.172-178.
 16. Сучасні аспекти взаємодії інформаційних технологій та бізнесу // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: матеріали першої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 10-12 жовтня 2019 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій НЛТУ України, 2019. – 108 с. – с.117-120.
 17. V4 Green Universities International Сonference: Green Workshop // UI Green Metric's #1 in Ukraine: Beginner's Luck or Strategic Results? (Experience of the UNFU), online conference, 22 september 2020.

 

Навчально-методичні праці:

 1. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: Методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи з курсу для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / А.В. Івануса, У.В. Павлюк.  – Львів: НЛТУ України, 2013. – 59 с.

 2. Фінанси: Програма курсу, плани практичних і семінарських занять та методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / С.Г. Шевченко, У.В. Павлюк.  – Львів: НЛТУ України, 2013. – 32 с.

 3. Конспект лекцій «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» / В. В. Якімцов, У.В. Павлюк. – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 120 с.

 4. Конспект лекцій «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів напряму підготовки 8.03050401 «Економіка підприємства» / В. В. Якімцов, У.В. Павлюк; НЛТУ України – Львів: НЛТУ України, 2014. – 164 с.

 5. Економічна діагностика: програма курсу, плани практичних і семінарських занять та методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»  В.В. Якімцов, У.В. Павлюк. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 22 с.
 6. Інноваційний розвиток підприємства: програма курсу і методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» /  В.В. Якімцов, У.В. Павлюк. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 19 с. 

 7. Стратегічне управління підприємством. Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / уклад. Г.С. Шевченко, У.В. Павлюк. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 140 с.

 8. Стратегічне управління підприємством. Програма курсу і методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботидля студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / Г.С. Шевченко, У.В. Павлюк; НЛТУ України. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 20 с.

 9. Логістика. Програма курсу і методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботидля студентів освітнього ступеня «бакалавр» економічних спеціальностей / Т.Є. Маселко, У.В. Павлюк, Р.Р. Рісна; НЛТУ України. – Видання друге, перероблене і доповнене. – Львів: НЛТУ України, 2016. – 48 с.

E-mail:  pavlyuk(at)nltu.edu.ua

GREEN Blue Orange BACK TO TOP