gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

НАЛИВАЙКО Наталія Ярославівна

Доцент, к.е.н. CV
 
Основні навчальні дисципліни: 
 

Вища освіта: спеціаліст, кваліфікація «Менеджер деревообробної промисловості» за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». Інженерно-економічний факультет Українського державного лісотехнічного університету (Національний лісотехнічний університет України), 1997р., диплом ЛК№000857 (з відзнакою) від 27 грудня 1997р.


Науковий ступінь: кандидат економічних наук. Рішення Атестаційної колегії від 12.05.2016р., диплом кандидата наук ДК № 035606. 


Професійна кар’єра:

12/1998 – 11/2001: аспірант кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств Національного лісотехнічного університету України.

09/1999 – 10/2015: асистент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств Національного лісотехнічного університету України.

11/2015 – 06/2017: старший викладач кафедри економіки підприємства Національного лісотехнічного університету України.

06/2017 – по теперішній час: доцент кафедри економіки підприємства Національного лісотехнічного університету України.

12/2017– по теперішній час: заступник завідуючого кафедрою економіки підприємства Національного лісотехнічного університету України.

 

Дослідження та публікації:

 • Понад 50 публікацій в області економіки підприємства,переважно українською  та англійською мовами.

 • Дисертаційне дослідження «Екологізація діяльності деревообробних підприємств із застосуванням лізингу». Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

 

Основні та нові публікації:

 1. Наливайко Н.Я. Теоретичні та прикладні аспекти впровадження лізингу на лісових та деревообробних підприємствах / Н.Я. Наливайко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – Вип. 9.7. – С. 308–312.

 2. Наливайко Н.Я. Об’єктивна необхідність впровадження лізингу в лісову та деревообробну промисловість України / Г.С. Шевченко, Н.Я. Наливайко // Науковий вісник до 125–річчя УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – Вип. 10.1. – С. 331–334.

 3. Наливайко Н.Я. Аналіз використання лізингових операцій у світовій практиці / Н.Я. Наливайко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. –Львів: УкрДЛТУ, 2001. – Вип. 11.4.– С. 272–274.

 4. Наливайко Н.Я. Економічна оцінка ефективності лізингу / Н.Я. Наливайко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: Укр.ДЛТУ, 2002. – Вип. 12.1. – С. 211–212.

 5. Наливайко Н.Я. Оцінка розвитку лізингових послуг в Україні / Н.Я. Наливайко // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.12. – С. 234–238.

 6. Наливайко Н.Я. Лізинг як альтернативний інструмент модернізації основного капіталу лісових та деревообробних підприємств Карпатського регіону України / Н.Я. Наливайко // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.8. – С. 220–229.

 7. Економіка деревообробних підприємств: навч. посібник /  Шевченко Г.С., Луцевич В.К., Михайловський В.І. та ін. — Львів: „Афіша”, 2010. — 376 с. 

 8. Наливайко Н.Я. Лізинг як форма фінансування оновлення технічної бази лісових та деревообробних підприємств Карпатського регіону України / Н.Я. Наливайко // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів. – Рівне: НУВГП, 2010.– С. 227–228.

 9. Наливайко Н.Я. Об’єктивна оцінка розвитку лізингу в Україні / Н.Я. Наливайко // Україна у європейському просторі. Проблеми бізнесу, політики, права: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.А. Янковської. – м. Львів: ЛУБП, 2010. – С. 202–203.

 10. Наливайко Н.Я. Оцінка можливих ефектів від використання лізингу на деревообробних підприємствах Карпатського регіону України / Н.Я. Наливайко // Економіка та управління підприємствами, регіонами та країнами в умовах ризиків: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 листопада 2014р., м. Чернігів. – Д.: НГУ, 2014. – С. 113–115.

 11. Nalivayko N.J. Production of the certified products by woodworking enterprises of the Carpathian region of Ukraine / N.J. Nalivayko // Materials of the XI International scientific and practical conference «Science without borders». – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – Volume 4, Economic science. – P. 27–30.

 12. Nalivayko N.J. Environmental aspects leasing relations use for the competitiveness woodworking enterprises / N.J. Nalivayko // The Way of Science: International scientific journal. – Volgograd. – 2015. – № 1(11). – P. 62–64. (Міжнародні наукометричні бази даних: Ulrich'sPeriodicaisDirectory, ResearchBib, Open Academic Journals Index,Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – РИНЦ).

 13. Наливайко Н.Я. Вибір стратегії лізингу для забезпечення екологізації діяльності деревообробних підприємств / Н.Ю. Подольчак, Н.Я. Наливайко // Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2015. – №3 (165). – С. 210–218. (Міжнародні наукометричні бази даних: SciVerse Scopus by Elsevier, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Cabell's Directories, ABI/Inform (by ProQuest)).

 14. Наливайко Н.Я. Екологізація діяльності деревообробних підприємств на засадах управління обсягами виробництва з урахуванням ризиків / О.М. Мельник, Н.Я. Наливайко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка: зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП, 2015. – Вип. 1(69). – С. 36–45.

 15. Костюкевич А.М. Науково-методичні підходи до оцінювання стійкості дуальних організаційно-економічних систем у сфері гідромеліоративного землеробства / А.М. Костюкевич, Н.Я. Наливайко / Науковий вісник НЛТУ України: серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України – 2016. – Вип. 26.2. – С. 272–277.

 16.  Наливайко Н.Я. Екологічні аспекти лізингових відносин у контексті конкурентоспроможності деревообробних підприємств / Н.Я. Наливайко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації: матеріали міжнародної  науково-практичної конференції. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. – С.76–78.

 17. Наливайко Н.Я. Економічні аспекти екологізації діяльності деревообробних підприємств із застосуванням лізингу / Н.Я. Наливайко // Науковий вісник НЛТУ України: серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України – 2016. – Вип. 26.6. – С. 39–45.

 18. Наливайко Н. Основні напрямки екологізації виробництва деревообробних підприємств / Н. Наливайко // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІІ міжнародної  науково-практичної конференції. 20-21 жовтня 2016 р. Ч.2. – Тернопіль: Крок, 2016. – С. 140–141.

 19. Наливайко Н.Я. Альтернативні шляхи переробки деревних відходів / Н.Я. Наливайко // Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 22-23 березня 2017 р. – Мукачево. – 2017. – С. 318 – 320.

 20.  Наливайко Н.Я. Об’єктивна необхідність екологізації діяльності деревообробних підприємств / Н.Я. Наливайко // Науковий вісник НЛТУ України: серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України – 2017. – Вип. 27 (2). – С. 24–28.

 21. Наливайко Н.Я. Практичні аспекти екологізації діяльності деревообробних підприємств із застосуванням лізингу / Н.Я. Наливайко // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали IV між нар. наук.-практ. конф. 27–28 квітн. 2017 р. – Тернопіль: Крок, 2017. – С. 273–275.

 22. Nalyvaiko N.Y.The research of the possibilities of ecological certification of products by woodworking enterprises of the Carpathian region of Ukraine / N.Y. Nalyvaiko // European integration  of economics, education and law: Proceedings of the international scientific conference. March 22-23, 2018. – Warsaw: Wydawnictwo Erida, 2018. – P. 112–116.

 23.  Наливайко Н.Я. Перспективи розвитку ІТ-кластерів в Україні на основі венчурного інвестування / Н.Я.  Наливайко, О.Г. Коломієць // Науковий вісник НЛТУ України: серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України – 2018. – Вип. 28 (9). –С. 68–73.

 24.  Nalyvaiko N., Kolomiets O., Sukhoniak S. Theoretical basics of innovation clusters as localized economic systems. Sustainable development under the condition of European integration  / Collective monograph. Ljubljana: School  of Business –2019. – P.299–311.

 25. Nalyvaiko N. Investigation of the possibilities of development of IT sector in Ukraine / N. Nalyvaiko, O. Kolomiets //Proceedings of the YI International Conference of European Academy of Science & Research. March 20-31, 2019. – Bonn: Publisher: «EASR», 2019. – P. 20-21.

 26. Наливайко Н.Я. Сутність та значення принципів аутсорсингу / С.О. Сухоняк, Н.Я. Наливайко //  Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. 23–25 травня – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 529–530.

 27.  Наливайко Н.Я.  Основні напрями збалансового розвитку ІТ- сектору / О.Г. Коломієць, В.І. Михайловський, Н.Я. Наливайко // Науковий вісник НЛТУ України: серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України – 2019. – Вип. 29 (4). – С. 53–56.

 28. Сухоняк С.О. Основні причини використання аутсорсингу / С.О. Сухоняк, Н.Я.  Наливайко // Eastern European Conference of Management and Economics. May 24, 2019. Ljubljana: School of Business. – P. 183–185.

 

E-mail: nalyvajko(at)nltu.edu.ua

  
GREEN Blue Orange BACK TO TOP