gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

ГУРНЯК Ірина Григорівна

Старший викладач, к.е.н. CV Gurniak

Основні навчальні дисципліни:

 

Вища освіта: магістр, спеціальність “Менеджмент організацій”. Економічний факультет НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України), диплом ВК № 34768481 від 30.06.2008 р.

Додаткова освіта: 

 • курс Baltic University Programme “Environmental Management” (2011 р.);

 • тренінг “Менеджмент організацій”, “Збереження довкілля”, “Європейська інтеграція” – МФВ (Міжнародний фонд “Відродження”), м. Київ (2014 р.);

 • тренінг “Урядування, організаційний та комунікаційний розвиток, стратегічне планування” – аналітичні центри в Україні, Сербії та Боснії (2014 р.);

 • курси польської мови, рівень А1 (2016 р.);

 • курси англійської мови, рівень B2 (2017 р.);

 • стажування за програмою Еразмус+, Німеччина, м. Еберсвальде (2019 р.).

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Дисертація за темою “Обґрунтування еколого-економічної ефективності діяльності деревообробних підприємств України”. Диплом кандидата наук ДК № 022162 від 26.06.2014 р.

 

Професійна кар’єра:

2007: супервайзер Львівської області, медико-демографічне дослідження за організацією представництва ЮНІСЕФ в Україні (Державний комітет статистики України).

2008: інженер кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств НЛТУУ, молодший науковий співробітник НДЧ (науково-дослідна частина) НЛТУУ.

2008–2012: аспірант кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств НЛТУУ.

2012–2013: координатор Львівської області мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств (Державна служба статистики за участю Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у співпраці з міністерствами охорони здоров’я, соціальної політики та освіти і науки та за підтримки Агенції США з міжнародного розвитку і Швейцарської агенції розвитку та співробітництва).

2014–2015: менеджер із організаційного розвитку (Громадська організація “Європейський діалог”).

2014–2018: асистент кафедри економіки підприємства НЛТУУ.

2018–по теперішній час: старший викладач кафедри економіки підприємства НЛТУУ.

2019: рецензент бакалаврських робіт Національного університету “Львівська політехніка”.

 

Дослідження та публікації: автор та співавтор 2 монографій та понад 20 наукових та навчально-методичних праць у сфері еколого-економічної ефективності та інноваційної діяльності деревообробних підприємств, українською, англійською та російською мовами.

 

Основні та нові публікації:

 1. Гурняк І. Г. Аналіз діяльності підприємств меблевої та деревообробної промисловості в Україні / Г. С. Шевченко, І. Г. Гурняк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.2. – С. 216-225. 

 2. Hurnyak I. H. Foreign investments woodworking enterprises of Lviv region / О. А. Chaplyk, I. H. Hurnyak // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4. – С. 155-157. 

 3. Гурняк І. Г. Тенденції інноваційного розвитку деревообробних підприємств в Україні / Г. С. Шевченко, І. Г. Гурняк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5. – С. 116-120. 

 4. Гурняк І. Г. Оцінювання впливу господарської діяльності підприємств на екологічний стан навколишнього середовища / І. Г. Гурняк // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів : ЛДФА. – 2010. –       № 19. – С. 223-230.

 5. Гурняк І. Г. Модель оцінювання впливу викидів речовин у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення підприємств переробної    промисловості / І. Г. Гурняк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.12. – С. 79-85.

 6. Гурняк І. Г. Вплив господарської діяльності підприємств на довкілля /     І. Г. Гурняк // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2010. – Вип. 44. – С. 444-453.

 7. Гурняк І. Г. Стан і проблеми екологізації деревообробних підприємств в Україні / І. Г. Гурняк // Тези доповідей міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції [“Важелі та механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації”], (м. Тернопіль, 9-10 грудня 2010 р.). – Тернопіль : Тернопільський інститут АПВ НААН. – 2010. – Ч1. – С. 185-186.

 8. Гурняк І. Г. Модель оцінювання впливу виробничої діяльності підприємств на екологічний стан довкілля / І. Г. Гурняк // Тези доповідей міжнародної науково-теоретичної конференції [“Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери”], (м. Донецьк, 20-21 травня 2010 р.). – Донецьк : ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”. – 2010. – Т1. – С. 185-187.

 9. Гурняк І. Г. Моделювання впливу виробничої діяльності підприємств на екологічний стан довкілля / І. Г. Гурняк // Тези доповідей III Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки”], (м. Рівне, 22-23 квітня 2010 р.). – Рівне : НУВГП – 2010. – С. 30-31.

 10. Гурняк І. Г. Прогнозування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище / І. Г. Гурняк // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія “Економіка”. – Донецьк : Донецький державний університет  управління. – 2011. – Вип. 182. – С. 206-211.

 11. Hurnyak I. H. The introduction of environmentally – sound technologies at woodworking enterprises of Ukraine / I. H. Hurnyak, V. V. Lentiakov,              О. А. Chaplyk // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 37.2. – С. 158-162.

 12. Гурняк І. Г. Екологічна спрямованість діяльності деревообробних підприємств в Україні / І. Г. Гурняк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3. – С. 79-83.

 13. Гурняк И. Г. Экологизация деревообрабатывающих предприятий в Украине / И. Г. Гурняк // Тезисы докладов международной научно-практической конференции [“Проблемы эколого-экономической оценки природных объектов”], (г. Екатеринбург, 14-17 сентября 2011 г.). – Екатеринбург : Уральский государственный лесотехнический университет. – 2011. – С. 85-86.

 14. Гурняк І. Г. Економетричне моделювання та прогнозування показників еколого-економічної ефективності діяльності підприємств деревообробного та целюлозно-паперового виробництва / І. Г. Гурняк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.15. – С. 357-362.

 15. Гурняк І. Г. Моделювання оптимальних еколого-економічних стратегій діяльності деревообробних підприємств / І. Г. Гурняк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 353-357.

 16. Інноваційний поступ економіки України: проблеми, тенденції, потенціал зростання: монографія / [Л. Гнилянська, А. Грищук, І. Гурняк, Л. Загвойська, О. Макара, В. Петринка, З. Юринець]; за ред. З. Юринець, Л. Гнилянська. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 296 с.

 17. Гурняк І.Г. Оцінювання та прогнозування показників еколого-економічної ефективності діяльності деревообробних підприємств методами економетричного моделювання / С. О. Козловський, І. Г. Гурняк // Науковий вісник: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2015, випуск 25.1. – С. 256-261.

 18. Гурняк І. Г., Юринець З. В. Особливості формування стратегії інноваційного розвитку енергозбереження промислових підприємств / І. Г. Гурняк, З. В. Юринець // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – № 2. – 2015.

 19. Тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні: європейський вектор : монографія / [Д. Гарасюк, А. Грищук, І. Гурняк, В. Круглякова, О. Макара, Г. Шимечко, З. Юринець, Р. Юринець] за ред. З. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 300 с.

 

E-mail: gurnyak(at)nltu.edu.ua

Viber: +380976122517

 
GREEN Blue Orange BACK TO TOP