gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

МАСЕЛКО Тетяна Євгенівна

Доцент, к.ф.-м.н. maselko

Основні навчальні дисципліни: 
 
Вища освіта: спеціаліст, кваліфікація «Механік» за спеціальністю «Механіка».Факультет прикладної математики і механіки Львівського державного університету ім. Івана Франка (Львівський національний університет), 1980 р.
 
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук. Рішення Ради в  Інституті прикладних проблем механіки і математики АН України від 25.05.1992 р., протокол   № 12. Дисертація «Напружений стан і гранична рівновага пологих оболонок з поверхневими та наскрізними тріщинами з врахуванням пластичних деформацій». Спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Диплом кандидата наук КД № 065065 від 17.07.1992 р. ВАК при Раді Міністрів СРСР.
 
Вчене звання: доцент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств. Рішення Атестаційної колегії від 26.06.2001 р., № 3/34-Д.
 
Професійна кар’єра: 
09/1980 – 10/1986: інженер Інституту прикладних проблем механіки і математики АН України
10/1986 – 02/1994: молодший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики АН України
02/1994 – 10/1997: асистент кафедри економіки і менеджменту деревообробних підприємств, Український державний лісотехнічний університет (Національний лісотехнічний університет України – НЛТУУ)
10/1997 – 11/1998: старший викладач кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств, Український державний лісотехнічний університет
11/1998– теперішній час: доцент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств (економіки підприємства) НЛТУУ.
01/1999 – 04/1999: стажування з викладацької діяльності за проектом ENARECO, кафедра лісової економіки та політики, Університет м. Падуя, Італія
09/2000 – 09/2013: член Вченої ради економічного факультету (ННІЕЕМ), НЛТУУ.
09/2005 – 09/2013: заступник декана економічного факультету, НЛТУУ.
 
Основні опубліковані праці: 
 1. Економіко-математичні методи аналізу господарської діяльності: Конспект лекцій. – Львів: УкрДЛТУ,1999. – 67с. 
 2. Економіка деревообробних підприємств. Навчальний посібник. – Львів: 

  «Афіша», 2010. – 367 с. (співавтори: Шевченко Г.С., Луцевич В.К. та ін.). 

 3. Економічний аналіз інвестиційних проектів. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2006. – 320 с. (співавтори: Загвойська Л.Д., Якуба М.М.). 

 4. Логістика: Конспект лекцій.- Львів: НЛТУ України, 2008.-148 с. 

 5. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Практикум - Львів: НЛТУ 

  України, 2009.- 92 с. (співавтор: Гомонай-Стрижко М.В.) 

 6. Проектний аналіз: Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з курсу. – Львів: НЛТУ України, 2013.- 50 с. (співавтор: Рісна Р.Р.)

 7. Оптимізаційні методи та моделі. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Менеджмент». - Львів: НВЦ НЛТУ України. – 2013. – 40 с. (співавтори: Козловський С.О., Якімцов В.В.)

 8. Управління проектами: Конспект лекцій. - Львів: НЛТУ України, 2014.- 110 с. (співавтор: Рісна Р.Р.)

 9. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». – Львів: НВЦ НЛТУ України. – 2014. – 67. (співавтори: Шевченко Г.С., Михайловський В.І., Козловський С.О., Кіндрат Р.Я., Геник О.В., Івануса А.В., Якуба М.М., Баран О.В., Наливайко Н.Я.) 

 10. Особливості формування логістичної стратегії на меблевих підприємствах // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 25.1. – Львів – 2015. – с. 297-302 (співавтор Геник О.В.)

 11. Особливості прогнозування витрат на забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду України // Науковий вісник НЛТУ України: наук.- техн. праць. Випуск 25.2. Львів – 2015. – с. 187 – 193 (співавтори: Геник О.В., Козловський С.О.)

 12. Логістика. Програма курсу і методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботидля студентів освітнього ступеня «бакалавр» економічних спеціальностей / Т.Є. Маселко, У.В. Павлюк, Р.Р. Рісна; НЛТУ України. – Видання друге, перероблене і доповнене. – Львів: НЛТУ України, 2016. – 48 с.
 E-mail: maselko(at)nltu.edu.ua

  

GREEN Blue Orange BACK TO TOP