gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

КІНДРАТ Ростислав Ярославович

Доцент, к.е.н. Kindrat
 
Вища освіта: Спеціаліст, кваліфікація «Інженер-економіст» за спеціальністю «Економіка і організація деревообробної промисловості». Інженерно-економічний факультет Львівського лісотехнічного інституту (Національний лісотехнічний університет України), 1975 р.
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук. Рішення Ради у Львівському лісотехнічному інституті (Національний лісотехнічний університет України) від 17.01.1991 р., протокол   № 11. Дисертація «Удосконалення організації і управління підготовкою та освоєнням виробництва нових меблів». Спеціальність 08.00.05 – економіка, планування і організація управління народним господарством та його галузями.
 
Вчене звання: доцент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств. Рішення вченої Ради Львівського лісотехнічного університету (Національний лісотехнічний університет України) від 25.05.1995р., протокол   № 5.
 
Професійна кар’єра:
08/1975 – 02/1976: старший інженер-конструктор відділу АСУВ Львівської меблевої фабрики «Карпати»
02/1976 – 01/1977: старший інженер-економіст відділу АСУ Львівського ВДО «Львівдерев»
01/1977 – 12/1991: асистент кафедри економіки і організації деревообробної промисловості, Львівський лісотехнічний інститут (Національний лісотехнічний університет України – НЛТУ України)
12/1985 – 12/1988: навчання в аспірантурі Львівського лісотехнічного інституту з відривом від виробництва
01/1992 – 02/1994: старший викладач кафедри економіки деревообробки і організації виробництва в лісових комплексах, НЛТУ України
03/1994– теперішній час: доцент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств, НЛТУ України
10/1998 – 12/1998: в.о. заступника декана інженерно-економічного (економічного) факультету, НЛТУ України
05/1995 – 01/2007: вчений секретар спеціалізованої  вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій з економічних спеціальностей при НЛТУ України
02/1996 – теперішній час: заступник завідувача кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств (економіки підприємства) з науково- методичної роботи, НЛТУ України
 
Нагороди та гранти:
  • 1984-2002: оголошено подяки: за добросовісне виконання службових обов’язків; за впровадження нових форм навчання; за активну роботу по проведенню атестації спеціальностей; за видання навчального посібника
  • 2003, 2013: почесна грамота НЛТУ України Міністерства освіти України

 

Дослідження і публікації:

1.Понад 90 (95) публікацій в області економіки та управління на підприємствах лісопромислового комплексу України, переважно українською та російською мовами.

2.Приймав участь у 10 госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних роботах.

3.Наукове керівництво аспірантами та здобувачами: аспірант Грушевська Н.Я., 1991-1994 рр.; аспірант Слюсарчук Р.І., 2000-2003; аспірант Прокопович О.Р., захистила дисертацію у 2013 році, аспірант Ференц О.О..

 

Основні та нові публікації:

1. Совершенствование организации и управления подготовкой и освоением производства новой мебели (на примере мебельных предприятий УССР). Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук. – Львов: Львовский лесотехнический институт, 1990. – 20 с.

2. Менеджмент у виробничій сфері. Підручник. – К.: ІЗМН, 1998. – 254 с. (співавтори: Синякевич І.М., Сенько Є.І. та ін.).

3.  Організація виробництва деревообробних підприємств: Навчальний посібник. – Львів: Вид. дім „Панорама”, 2002. – 160с. 

4. (фахове видання) Методи оцінки виробничого ресурсного потенціалу промислових підприємств. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. – Рівне, 2008. C.300-308.

5. Економіка деревообробних підприємств: Навч. посібник. — Львів: „Афіша”, 2010. — 376 с. (співавтори: Шевченко Г.С., Луцевич В.К., Михайловський В.І. та інші).

6.Контролінг. Практикум: теоретичні основи, завдання та методика розрахунку

(для студентів спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій») / Р.Я. Кіндрат, Т.Р. Грицевич, С.О. Сухоняк - Львів, НЛТУ України,2010. – 94с.

6. (фахове видання)SWOT – аналіз діяльності меблевого виробництва з врахуванням екологічних та економічних чинників, як інструмент кластеризації./ Прокопович О.Р., Р.Я. Кіндрат – Науковий вісник НЛТУ України, Вип.22.15,2012

7. Організація виробництва деревообробних підприємств Практикум (для студентів напрямів підготовки 6.030504 “ Економіка підприємства ” та 6.030601 "Менеджмент ") / Р.Я. Кіндрат, Т.Р. Грицевич - Львів, НЛТУ України,2010. – 92с.

8.Конспект лекцій «Економіка і організація інноваційної діяльності» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» / Р. Я. Кіндрат, В. В. Якімцов; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2013. – 124 с.

9.  Конспект лекцій «Основи  наукових досліджень»для студентів напрямів підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства ” та 6.030601 "Менеджмент " /Р. Я. Кіндрат, О.Р. Прокопович; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2013. – 171 с.

10. (фахове видання)Теоретические подходы к определению эколого-экономической эффективности комплексной переработки древесины. / Р. Я. Киндрат, О.О.Ференц - Лесной журнал №5,  - Архангельск, 2013 .

11. (фахове видання)Сутність еколого-економічної ефективності комплексного використання деревини в лісопилянні. / Р. Я. Киндрат, О.О.Ференц -Наук. вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – Вип. 23.12. – 2013.

12.  (фахове видання)Теоретичні аспекти визначення еколого-економічної ефективності комплексної переробки деревини. / Р. Я. Кіндрат, О.О.Ференц -Наук. вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Т. 185 (част. 2), Київ – 2013.

13. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра (Нормативна та варіативна частини)напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”. - Стандарт вищої освіти НЛТУ України-Львів: НЛТУ України, 2013. – 30 с.

14. Управління витратами: Конспект лекцій  для студентів напрямів підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства ” та 6.030601 "Менеджмент " /Р. Я. Кіндрат; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 160 с.

15. Управління витратами: Практикум .для студентів напрямів підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства ” /Р. Я. Кіндрат,Т.Р.Грицевич; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 67 с.

16.Кіндрат Р.Я., Ференц О.О. Визначення еколого-економічної ефективності комплексної переробки деревини. Стаття. Міжвідомчий науково – технічний збірник «Лісове господарство, деревообробна та паперова промисловість». – Вип. 39.1. – 2013. – С. 227 – 229.

17.Кіндрат Р.Я., Ференц О.О. Сучасні технології ефективного використання деревини в лісопильному виробництві. Стаття. фахове видання Міжвідомчий науково – технічний збірник «Лісове господарство, деревообробна та паперова промисловість». – Вип. 39.1. – 2013. – С. 227 – 229.

18. Кіндрат Р.Я. Використання деревинної сировини з урахуванням еколого-екологічного напрямку в лісопильно-деревообробних підприємствах.  Тези доповідей науково-практичної конференції «Лісове і садово-паркове господарство 21 сторіччя: Актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»(13-14 березня 2014року). Київ – 2014. – С. 235 – 236.

19.Кіндрат Р.Я. Ресурсоощадні технології ефективного використання деревини у виробництві паркетних дощок.Тези доповідей науково-практичної конференції «Лісове і садово-паркове господарство 21 сторіччя: Актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»(13-14 березня 2014року). Київ – 2014. – С. 237 – 238.

20.Кіндрат Р.Я., Туниця Ю.Ю., Максимів Л.І., Загвойська Л.Д. та інші. Економіка довкілля і природних ресурсів. Інформаційний пакет спеціальності. - Львів:Афіша. 2015– 372 с.

21.Контролінг : навчальний посібн. / Кіндрат Р. Я. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 200 с. : табл. – Бібліогр.: с. 197–199 (61 назва). 

22.Кіндрат Р.Я., Якімцов В. В., Гарасим Л.С. Економічне управління підприємством. Конспект лекцій. Львів: НЛТУ України, 2017. - 180 с.

23.Кіндрат Р.Я., Гарасим Л.С. Економічне управління підприємством. Практикум. - Львів: НЛТУ України, 2018. – 80 с.

 

E-mailkindrat(at)nltu.edu.ua

 
GREEN Blue Orange BACK TO TOP