gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

КОЗЛОВСЬКИЙ Сергій Олександрович

Доцент, к.е.н. Kozlovskiy
 
Вища освіта: спеціаліст, кваліфікація «Економіст-математик» за спеціальністю «Економічна кібернетика». Економічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (Львівський національний університет), 1973 р., диплом Я № 814224 від 01.07.1973 р.
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук. Рішення Ради у Львівському політехнічному інституті (Національний університет «Львівська політехніка») від 27.12.1982 р., протокол   № 6. Дисертація «Вдосконалення планування оновлення обладнання в машинобудуванні». Спеціальність 08.00.05 – економіка, організація управління і планування народного господарства (промисловість). Диплом кандидата наук ЭК № 014593 від 25.05.1983 р. ВАК при Раді Міністрів СРСР.
 
Вчене звання: доцент кафедри економіки деревообробки і організації виробництва в лісових комплексах. Рішення Держкомітету СРСР з народної освіти від 27.07.1989 р., № 916/д. Атестат доцента ДЦ № 014313.
 
Професійна кар’єра:
 
07/1973 – 10/1974: економіст науково-дослідного сектору кафедри економіки і організації машинобудування і приладобудування, Львівський політехнічний інститут (Національний університет «Львівська політехніка» – НУ «ЛП»).
10/1974 – 02/1986: асистент кафедри економіки і організації машинобудування і приладобудування, Львівський політехнічний інститут (НУ «ЛП»).
02/1986 – 09/1987: асистент кафедри економіки і організації деревообробної промисловості (економіки та менеджменту деревообробних підприємств), Львівський лісотехнічний інститут (Національний лісотехнічний університет України – НЛТУУ).
09/1987 – теперішній час: доцент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств, НЛТУУ.
01/1995 – 01/2000: заступник декана інженерно-економічного (економічного) факультету, НЛТУУ.
02/1996 – теперішній  час: голова методичної ради економічного факультету; член методичної ради НЛТУУ.
09/1997 – 03/2000: відповідальний працівник Проекту Європейського Союзу ENARECO (Економіка довкілля і природних ресурсів),  НЛТУУ,  Львів,  Україна  –  Університет  м. Падуя, Італія.
03/1998 – 08/1998: заступник керівника Центру ENARECO, НЛТУУ.
10/1998 – 12/1998, 10/1999 – 12/1999: стажування з викладацької діяльності за проектом ENARECO, кафедра лісової економіки та політики, Університет м. Падуя, Італія.
09/2001 – 12/2001: викладацька діяльність на кафедрі статистики, економетрії  та  фінансової  математики,  Університет м. Карлсрує, Німеччина.
02/1990 – теперішній час: член Вченої ради економічного факультету, НЛТУУ.

Нагороди та гранти:

1998: почесна грамота Міністерства освіти України № 48213.
2001: грант від ДААД (Німецька служба академічних обмінів) для викладацької та дослідницької діяльності в Університеті м.Карлсрує.
 
Дослідження та публікації:
 1. Понад 70 публікацій в області кількісних методів в економіці, переважно українською та російською мовами.
 2. Приймав участь у 14 госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних роботах.
 3. Наукове керівництво аспірантами та здобувачами:
 • аспірант Нгуєн Ван Туан, 1991-1994 рр., захистив дисертацію у 1994 р.;
 • аспірант Івануса А.В., 2000-2003, захистив дисертацію у 2003 р.;
 • аспіранти Геник О.В., Рубінська Я.В., здобувач Якуба М.М. 
Основні та нові публікації:
 1. Совершенствование планирования обновления оборудования в машиностроении. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук. – Львов: Львовский политехнический институт, 1982. – 22 с.
 2. Економіко-математичні методи. Методичні вказівки, програма і контрольні завдання по курсу для студентів заочного навчання. – Львів: УкрДЛТУ, 1996. – 24 с.
 3. Дослідження операцій. Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з курсу для студентів спеціальностей: менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Львів: УкрДЛТУ, 1997. – 52 с. (співавтор: Матвеєв М.Е.).
 4. Менеджмент у виробничій сфері. Підручник. – К.: ІЗМН, 1998. – 254 с. (співавтори: Синякевич І.М., Сенько Є.І. та ін.).
 5. Methods and Instruments of Environmental Economics // ENARECO – a New Master Study Course on Environmental Economics in Ukraine. Idea, Objectives, Contents. – Lviv, 2000. – p. 124-127 (co-authors: O. Adamovsky, L. Zagvoyska).
 6. Деякі особливості економетричного моделювання виробництва меблів // Наук. Вісник: Еколого-економічні проблеми розвитку лісового комплексу. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001, вип. 11.3, с. 98-104. (співавтор: Маліновська М.В.).
 7. Econometric Analysis of Furniture Production in Ukraine // Forestry in Ukraine at the Crossroads. Problems and Perspectives for a Sustainable Development. Edited by H.-F. Essman (Freiburg University, Germany) and D. Pettenella (Padovа University, Italy). – Lviv. 2001. – p. 90-109 (co-authors: O.Adamovsky, L. Zagvoyska )
 8. Методи та інструменти економіки довкілля // Економіка довкілля і природних ресурсів. Навчальні програми магістерського курсу підготовки економістів-екологів. – Львів: Афіша, 2002. – с. 46-50 (співавтори: Адамовський О.М., Загвойська Л.Д.).
 9. Оптимізація виробничих зв’язків підприємств територіального лісопромислового комплексу за допомогою цільового програмування // Наук. вісник: Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 12.6, с. 89-93 (співавтор: Івануса А.В.).
 10. Інвестиційні процеси у целюлозно-паперовій промисловості з урахуванням екологічного імперативу // Наук. вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2003, вип. 13.2. – с. 189-193 (співавтор: Якуба М.М.).
 11. Економетрія. Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з курсу для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 32 с. (співавтор: Загвойська Л.Д.).
 12. Дослідження операцій. Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з курсу для студентів напряму підготовки «Менеджмент». – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 42 с. (співавтор: Адамовський О.М.).
 13. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів і магістерських робіт для студентів спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент лісогосподарських та деревообробних організацій». – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 72 с. (співавтори: Баран О.В., Кіндрат Р.Я., Михайловський В.І., Шевченко Г.С., Якуба М.М.).
 14. Особливості економічного забезпечення функціонування природно-заповідних об’єктів України // Наук. вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.1. – с. 150-155 (співавтор: Геник О.В.).
 15. Стратегічні параметри інвестиційного портфеля з урахуванням екологічного імперативу // Наук. вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.7. – с. 143-147 (співавтор: Якуба М.М.).
 16. Джерела фінансування природно-заповідних територій західного регіону України // Наук. вісник: Заповідна справа на Галичині, Волині та Поділлі. Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.8. – с. 109-118 (співавтор: Геник О.В.).
 17. Основи економетрії: Конспект лекцій у 2-х частинах. Частина 1. Навчальне видання. – Львів: НЛТУ України, 2005. – 202 с.
 18. Методичні вказівки до виконання випускних бакалаврських робіт для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – Львів: НЛТУ України, 2006. – 47 с. (співавтори: Кіндрат Р.Я., Михайловський В.І., Шевченко Г.С.).
 19. Принципи економетричного моделювання фінансування діяльності об’єктів природно-заповідного фонду України // Наук. вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007, вип. 17.7. – с. 164-169 (співавтор: Геник О.В.).
 20.  

  Макроекономічні економетричні моделі фінансового забезпечення діяльності 

  природно-заповідного фонду України // Наук. вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: 

  НЛТУУ. – 2008, вип. 18.7. – с. 207-211 (співавтор: Геник О.В.). 

 21.  

  Прогнозування фінансового забезпечення природно-заповідного фонду 

  України на основі макроекономічних моделей // Наук. вісник: Зб. наук.-техн. праць. – 

  Львів: НЛТУУ. – 2008, вип. 18.9. – с. 167-171 (співавтор: Геник О.В.). 
 22. Природно-заповідний фонд України: моделювання та прогнозування 

  економічної діяльності: монографія. - Львів: Ліга-Прес. – 2011. – 304 с. (співавтори: 

  Геник О.В., Геник Я.В.) 

 23.  

  Дослідження операцій. Програма дисципліни і методичні вказівки до виконання 

  розрахункової роботи для студентів напряму підготовки «Менеджмент». – Львів: НВЦ 

  НЛТУ України. – 2012. – 60 с. (співавтор: Адамовський О.М.) 
 24. Оптимізаційні методи та моделі. Методичні вказівки, програма та контрольні 

  завдання для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства», «Облік і 

  аудит», «Менеджмент». - Львів: НВЦ НЛТУ України. – 2013. – 40 с. (співавтори: 

  Маселко Т.Є., Якімцов В.В.)
 25. Управління якістю: Навчальний посібник. - Львів: СПОЛОМ, 2013. - 144 с. 
 26. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів 

  напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». – Львів: НВЦ НЛТУ України. – 

  2014. – 67. (співавтори: Шевченко Г.С., Михайловський В.І., Маселко Т.Є., Кіндрат 

  Р.Я., Геник О.В., Івануса А.В., Якуба М.М., Баран О.В., Наливайко Н.Я.) 
 27. Оцінювання та прогнозування показників екололго-економічної ефективності 

  діяльності деревообробних підприємств методами економетричного моделювання // 

  Науковий вісник НЛТУ України: наук.-техн. праць. Випуск 25.1. Львів – 2015. – с. 256–

  261 (співавтор Гурняк І.Г.) 
 28. Особливості прогнозування витрат на забезпечення діяльності установ 

  природно-заповідного фонду України // Науковий вісник НЛТУ України: наук.-техн. 

  праць. Випуск 25.2. Львів – 2015. – с. 187 – 193 (співавтори: Геник О.В., Маселко Т.Є)

E-mail: kozlovsky(at)nltu.edu.ua

  
GREEN Blue Orange BACK TO TOP