Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Потенціал і розвиток підприємства

Метою викладання дисципліни є засвоєння новітніх теоретичних підходів до формування потенціалу підприємств та інструментарію поелементної оцінки потенціалу сучасних підприємств.

Завданням дисципліни є вивчення сутності,основних понять і категорій потенціалу підприємства; методологічна оцінка і особливості по-елементної оцінки потенціалу підприємства.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: сутнісну характеристику потенціалу підприємства; сучасні тенденції формування потенціалу підприємства; формування конкурентних переваг підприємства; теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства; особливості оцінювання потенціалу підприємства і його складових.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: застосовувати методи діагностики потенціалу підприємства; формувати етапи розвитку потенціалу підприємства; оцінити конкурентоспроможність підприємства; оцінити складові потенціалу підприємства; оцінити потенціал бізнесу та розвитку підприємства.

Зміст дисципліни

Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства.

Тема 2. Формування потенціалу підприємства.

Тема 3. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Тема 4. Теоретичні основи та методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства.

Тема 5. Оцінка вартості земельної ділянки, будівель і споруд.

Тема 6. Оцінка ринкової вартості машин та обладнання.

Тема 7. Нематеріальні активи підприємства та методи їх оцінок.

Тема 8. Трудовий потенціал підприємства та його оцінка.

Тема 9. Оцінка вартості бізнесу.

Тема 10. Оцінка потенціалу розвитку підприємства.

Рекомендована література

 1. Алимов О., Ємченко В. Промисловий потенціал України: напрями ефек­тивного розвитку // Економічний часопис XXI. - № 6. - 2003.
 2. Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиція­ми: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 232 с.
 3. Бачевський Б. Є., Заблодська І. В., Решетняк О. О. Потенціал і розвиток підприємства: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.
 4. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал І Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2001. - 288 с.
 5. Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та оціню­вання: Навч. посібник. - К.: Центр навч. літ., 2004. - 235 с.
 6. Довбенко В.І. Потенціал і розвиток підприємства: Навч. посібник / В.І. Довбенко, В.М. Мельник. – 2-ге вид., випр.. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 232 с.
 7. Едвардес У. Ключові фінансові інструменти І Пер. з англ. - К.: Всеуви­то; Наукова думка, с.
 8. Економічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.
 9. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку /За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. - К.: Ін-т екон. прогнозує.; Фенікс.
 10. Іщук С.О. Виробничий потенціал.
 11. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. - К.: Центр навч. літ., с.
 12. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. - К.: Вища шк.
 13. Пономаренко Тридід О.М., Кизим М.О. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: Монографія. –– 328 с.
 14. Потенціал підприємства: формування та оцінка / O.K. Добикіна та ін. Навч. посібник. - К: Центр навч. літ. , 2007. - 208 с.
 15. Редченко Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібник. - 2-ге вид., доп.- Львів: "Новий Світ-2000", "Альтаїр-2002".
 16. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей. – К.: Знання, 2006. – 314 с.

Методичне забезпечення

 1. Потенціал і розвиток підприємства. Конспект лекцій / Михайловський В.І., Григор’єв О.А. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 144 с.
 2. Потенціал і розвиток підприємства. Практикум: тести, практичні завдання та методика розрахунку для студентів з напрямів підготовки «Економіка підприємства» та «Менеджмент» / Михайловський В.І., Григор’єв О.А., Павлюк У.В., Коломієць О.Г. - Львів: НЛТУ України, 2014. – 64 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP