Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Менеджмент

Метою викладання дисципліни є формування системи фундаментальних знань з менеджменту, способів, механізмів та інструментарію системного управління організацією.

Завданням дисципліни є вивчення сутностіосновних понять і категорій менеджменту; складових елементів, етапів, інструментів реалізації та забезпечення взаємозв’язків функцій управління; процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських рішень; набуття вмінь використовувати базові інструменти управління організацією.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: школи менеджменту;  методи, функції, принципи менеджменту; комунікаційні процеси менеджменту; ситуаційні підходи до керівництва; форми влади та впливу; прийоми прийняття управлінських рішень; організаційні зміни та ефективність менеджменту; особливості зарубіжних систем менеджменту.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти:  приймати управлінські рішення в організації; проектувати оптимальні організаційні структури управління; користуватись сучасними методами менеджменту; розподіляти функції менеджменту в організації; керувати конфліктними ситуаціями; використовувати необхідні форми влади та впливу.

Зміст дисципліни

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту

Тема 2. Розвиток науки управління

Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень

Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень

Тема 5.  Планування в організації

Тема 6. Організування як функція управління

Тема 7. Мотивація

Тема 8. Управлінський контроль

Тема 9. Лідерство

Тема 10. Комунікації в управлінні

Тема 11. Ефективність управління

Рекомендована література

 1. Виноградський і ін. Менеджмент в організації: Навч. посібник.-К. «Кондор»-2002 – 654 с.
 2. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник-Львів; Бак 2001.-624 с.
 3. Екологічне управління. Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М.Саталкін та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.
 4. Завадський Й.С. Менеджмент. – Т1.-Вид. 2-г-К.: УФІМБ, 1998- 542с.
 5. Крамаренко В.І. Менеджмент. Навчальний посібник. – Київ ЦУП. 2000-248 с.
 6. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник. – К. Академвидав, 2007. – 464 с.
 7. Менеджмент. Конспект лекцій /  Михайловський В.І., Григор’єв О.А., Сухоняк С.О. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 140 с.
 8. Мескон М.Х. та ін Основи менеджменту – М., 1999
 9. Осовська Г.В., Юсовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник.-К «Кондор» - 2005-860 с.
 10. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія і практика: Підручник – Тернопіль: Карт-бланш, 2003 – 490 с.
 11. Сухарський  В.С.  Менеджмент- Тернопіль: Астон, 2004.-528 с.
 12. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей. – К.: Знання, 2006. – 314 с.
 13. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник.-К.: Вища школа, 1995.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP