Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

НАЛИВАЙКО Наталія Ярославівна

Доцент, к.е.н.
 Nalyvaiko
 
Вища освіта: спеціаліст, кваліфікація «Менеджер деревообробної промисловості» за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». Інженерно-економічний факультет Українського державного лісотехнічного університету (Національний лісотехнічний університет України), 1997р., диплом ЛК№000857 (з відзнакою) від 27 грудня 1997р.
 
Професійна кар’єра:
12/1998 – 11/2001: аспірант кафедри економіки та менеджменту д/о підприємств, Українського Державного Лісотехнічного університету (Національний лісотехнічний університет України – НЛТУ України).
09/1999  09/2015: асистент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств Українського Державного Лісотехнічного університету (НЛТУУ).
09/2015  2016: старший викладач кафедри економіки підприємства НЛТУ України.
2016  по теперішній час: доцент кафедри економіки підприємства НЛТУ України.
 
Дослідження та публікації: 
 • Понад 25 публікацій в області економіки деревообробної промисловості, переважно українською мовою.
 • Захистила  дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Екологізація діяльності деревообробних підприємств із застосуванням лізингу» за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (спеціалізована вчена рада  К 47.104.03 у Національному університеті водного господарства та природокористування).
Основні та нові публікації:  
 1. Наливайко Н.Я. Теоретичні та прикладні аспекти впровадження лізингу на лісових та деревообробних підприємствах / Н.Я. Наливайко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – Вип. 9.7. – С. 308–312.
 2. Наливайко Н.Я. Об’єктивна необхідність впровадження лізингу в лісову та деревообробну промисловість України / Г.С. Шевченко, Н.Я. Наливайко // Науковий вісник до 125–річчя УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – Вип. 10.1. – С. 331–334.
 3. Наливайко Н.Я. Аналіз використання лізингових операцій у світовій практиці / Н.Я. Наливайко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. –Львів: УкрДЛТУ, 2001. – Вип. 11.4.– С. 272–274.
 4. Наливайко Н.Я. Економічна оцінка ефективності лізингу / Н.Я. Наливайко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: Укр.ДЛТУ, 2002. – Вип. 12.1. – С. 211–212.
 5. Наливайко Н.Я. Оцінка розвитку лізингових послуг в Україні / Н.Я. Наливайко // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.12. – С. 234–238.
 6. Наливайко Н.Я. Лізинг як альтернативний інструмент модернізації основного капіталу лісових та деревообробних підприємств Карпатського регіону України / Н.Я. Наливайко // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.8. – С. 220–229.
 7. Економіка деревообробних підприємств: Навч. посібник. — Львів: „Афіша”, 2010. — 376 с. (співавтори: Шевченко Г.С., Луцевич В.К., Михайловський В.І. та інші).
 8. Наливайко Н.Я. Лізинг як форма фінансування оновлення технічної бази лісових та деревообробних підприємств Карпатського регіону України / Н.Я. Наливайко // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів. – Рівне: НУВГП, 2010.– С. 227–228.
 9. Наливайко Н.Я. Об’єктивна оцінка розвитку лізингу в Україні / Н.Я. Наливайко // Україна у європейському просторі. Проблеми бізнесу, політики, права: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.А. Янковської. – м. Львів: ЛУБП, 2010. – С. 202–203.
 10. Наливайко Н.Я. Оцінка можливих ефектів від використання лізингу на деревообробних підприємствах Карпатського регіону України / Н.Я. Наливайко // Економіка та управління підприємствами, регіонами та країнами в умовах ризиків: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 листопада 2014р., м. Чернігів. – Д.: НГУ, 2014. – С. 113–115.
 11. Nalivayko N.J.Production of the certified products by woodworking enterprises of the Carpathian region of Ukraine / N.J. Nalivayko // Materials of the XI International scientific and practical conference «Science without borders». – Sheffield: Science fnd education LTD, 2015. – Volume 4, Economic science. – P. 27–30.
 12. NalivaykoN.J. Environmental aspects leasing relations use for the competitiveness woodworking enterprises / N.J. Nalivayko // TheWayScience: International scientific journal. – Volgograd. – 2015. – № 1(11). – P. 62–64. (Міжнародні наукометричні бази даних: Ulrich'sPeriodicaisDirectory, ResearchBib, Open Academic Journals Index,Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – РИНЦ).
 13. Наливайко Н.Я. Вибір стратегії лізингу для забезпечення екологізації діяльності деревообробних підприємств / Н.Ю. Подольчак, Н.Я. Наливайко // Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2015. – №3 (165). – С. 210–218. (Міжнародні наукометричні бази даних: SciVerse Scopus by Elsevier, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Cabell's Directories, ABI/Inform (by ProQuest)).
 14. Наливайко Н.Я. Екологізація діяльності деревообробних підприємств на засадах управління обсягами виробництва з урахуванням ризиків / О.М. Мельник, Н.Я. Наливайко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка: зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП, 2015. – Вип. 1(69). – С. 36–45. 

E-mail: nalyvajko(at)nltu.edu.ua

  
GREEN Blue Orange BACK TO TOP