Ukraine   :: 25/06-26/06/2019 Захист дипломних робіт бакалаврів ::

Переддипломна практика

Метою переддипломної практики магістра є практичне та творче застосування здобутих знань і набутих у процесі навчання вмінь здійснення економічної діяльності, розвиток навичок науково-дослідної роботи й вирішення прикладних завдань, а також збір матеріалів для написання магістерської роботи. Переддипломна практика є логічним завершенням теоретичного курсу навчання та являється підсумковим етапом підготовки студента до виконання магістерської роботи, а також наступної самостійної професійної роботи, що потребує кваліфікації магістра за спеціальністю «Економіка підприємства».

Завдання переддипломної практики:

  • ознайомлення з системою організації та механізмом управління підприємством;
  • проведення комплексного аналізу діяльності підприємства, оцінки його фінансово-економічного стану;
  • формування навичок використання сучасного методичного інструментарію опрацювання інформації та моделювання економічної поведінки підприємства за різних ринкових ситуацій;
  • проведення науково-прикладних досліджень за профілем спеціальності та магістерської програми;
  • виявлення проблем та тенденцій розвитку підприємства на найближчий період часу.

За результатами проходження переддипломної практики студент готує письмовий звіт, який є підставою для комісії про прийняття рішення щодо успішності виконання програми практики.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP