Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Кластерний аналіз у лісовому секторі

Метою викладання дисципліни є формування у студентів уміння здійснювати кластерний аналіз лісового сектору, навичок і схильності до комплексного та системного оцінювання розвитку підгалузей лісового сектору, а також розроблення рекомендацій щодо підвищення їхньої конкурентоспроможності на основі співпраці із зацікавленими сторонами.

Завдання вивчення дисципліни: бачення пріоритетних напрямів розвитку лісового сектору держави; формування навичок кластерного аналізу засобами експертних методів і регресійного аналізу; вивчення особливостей кластерної моделі розвитку лісового сектору в мінливому ринковому середовищі.

У результаті вивчення дисципліни магістр з економіки підприємства повинен знати: основи кластерного підходу та аналізу; основи кластерного менеджменту.

Підготований магістр з економіки підприємства повинен уміти: визначати й аналізувати структуру лісового сектору держави (регіону); аналізувати лісові ресурси держави (регіону) з урахуванням потенціалу та глобальних тенденцій для формування кластера; визначати пріоритетні напрями розвитку лісового сектору; ідентифікувати кластер; аналізувати наявний бізнес-клімат держави (регіону) та оцінювати його вплив на розвиток кластера; аналізувати стан розвитку галузі за основними показниками лісового господарства, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, меблевого виробництва, целюлозно-паперового виробництва держави (регіону) та визначати на основі цього аналізу перспективні напрями розвитку галузі; використовувати елементи статистичних досліджень і регресійного аналізу для виконання кластерного аналізу; використовувати методи SWOT-аналізу, SPACE-аналізу, будувати GE/McKinsley-матрицю та ланцюг доданої вартості у процесі виконання кластерного аналізу, розробляти рекомендації щодо реалізації обраних стратегій; визначати індекс інвестиційної привабливості підгалузі та підприємства лісового сектору. 

Зміст дисципліни

Тема 1. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: особливості та перспективи.

Тема 2. Кластерний підхід як інструмент сталого розвитку.

Тема 3. Теоретичні основи кластерного аналізу.

Тема 4. Розвиток кластерів: етапи та закономірності.

Тема 5. Лісовий сектор України: структура й особливості.

Тема 6. Аналіз ресурсного потенціалу лісового кластера Карпатського  регіону  України.

Тема 7. Аналіз основних складових лісового кластера.

Тема 8. Аналіз конкурентних переваг від використання  недеревних продуктів лісу, лісових екосистем і деревних відходів.

Тема 9. Аналіз внутрішньокластерної взаємодії у лісовому секторі в контексті конкурентної стратегії.

Тема 10. Кластерний менеджмент.

Рекомендована література

 1. Кійко О.А., Якуба М.М., Войтович І.Г., Прокопович О.Р. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі. — Ів.-Франківськ: Фоліант, 2010.
 2. Крикавський Є В. Концепція кластерів у формуванні потенціалу конкурентноздатності  деревообробних підприємств: монографія. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.
 3. Кійко О.А., Якуба М.М., Войтович І.Г, Андреас Шульте, Уве Кіс, Радміла Устіч та ін. Кластерний аналіз лісового сектора Карпатського регіону України та рекомендації для кластерного менеджменту: заключний звіт. — Наукове видання, 2008.
 4. Синякевич І.М. Лісова політика: теорія і практика. — Львів: ЛА «Піраміда», 2008.
 5. Ткачук І.Г., Кропельницька С.О., Петруняк А.Д. Організація виробництва за кластерною моделлю: навч. посібник. — Івано-Франківськ: Плай, 2009.
 6. Мікула Н.А. Стратегія формування та підтримки розвитку транскордонних кластерів. — Львів: НАНУ, 2008.
 7. Войнаренко М. Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів.— //Економіст, 2008, №10-с. 27-30.
 8. Альварес Габріела. Конкурентноздатність через кластеринг експорту. Стратегічні розмірковування. – Режим доступу: http://www.i2005/.
 9. Фінська Асоціація лісових галузей (Фінляндія). – Режим доступу:
 10. Паперова провінція (Швеція). – Режим доступу:
 11. Майбутня ініціатива меблевої промисловості (Німеччина). – Режим доступу:
 12. Кластерна ініціатива лісу та деревини Баварія (Німеччина). – Режим доступу: cluster-forstholzbayern.de.
 13. Лісовий кластер Штирія. – Режим доступу: www.holzcluster-steiermark.at.
 14. Моравсько-Сілезький деревообробний кластер. – Режим доступу: www.msdk.cz.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP