Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Тренінг-курс "Моделювання еколого-економічних систем"

Метою викладання дисципліни є ознайомлення магістрантів із сучасними парадигмами, методами і технологіями моделювання еколого-економічних систем (ЕЕС) як цілісних складних структур синергетичної природи для підтримки процесів управління такими системами.

Завдання вивчення дисципліни: забезпечення компетентності магістрів щодо обґрунтованого вибору методів аналізу ЕЕС та застосування отриманих результатів у професійній діяльності.

В результаті вивчення дисципліни магістр з економіки підприємства повинен знати: методологію, парадигми і методи моделювання ЕЕС як систем синергетичної природи, розуміти сильні і слабкі сторони сучасного математичного інструментарію; методи і технології аналізу кількісних та якісних даних; інформаційні технології і середовища моделювання.

Підготовлений магістр з економіки підприємства повинен вміти: представити результати моделювання засобами ділової та ілюстративної графіки; формалізувати, моделювати й аналізувати явища і  процеси в ЕЕС; синтезувати отриману інформацію для підтримки процесів прийняття рішень;  моделювати ЕЕС з урахуванням природи явищ, процесів і даних та інших релевантних обмежень; будувати і застосовувати описові та оптимізаційні  моделі для аналізу та управління ЕЕС; обґрунтувати вибір методів і засобів моделювання і застосовувати їх; трактувати результати моделювання і пропонувати  обґрунтовані управлінські рішення на основі отриманої інформації.

Зміст дисципліни

Тема 1. Вступ до дисципліни. Моделювання ЕЕС як синергетичних систем.

Тема 2. Економетричні моделі в економіці довкілля.

Тема 3. Імітаційне моделювання ЕЕС.

Тема 4. Методи опрацювання якісних даних.

Тема 5. Оптимізаційні моделі лісового менеджменту.

Тема 6. Багатокритеріальна оптимізація: цільове програмування.

Тема 7. Багатокритеріальна оптимізація: метод аналізу ієрархій.

Тема 8. Інтелектуальні методи аналізу даних.

Рекомендована література

 1. Геник О.В. Природно-заповідний фонд України: Моделювання та прогнозування економічної діяльності [Текст]: Монографія / О. В. Геник, С. О. Козловський, Я. В. Геник. – Львів: НЛТУ України, Ліга-Прес, 2011.
 2. Григорків В.С. Моделювання еколого–економічної взаємодії / В.С. Григорків: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007.
 3. Доугерти К. Введение в эконометрику. Учебник. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004.
 4. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології. – К.: Фітосоціоцентр, 1998.
 5. Лук'яненко І.Г., Краснікова  Л.І. Економетрика. Підручник. – К.: Знання, 2003.
 6. Ляшенко І.М., Мукоєд А.П. Моделювання біологічних та екологічних процесів / І.М. Ляшенко, А.П. Мукоєд: Навч. посіб. – К.: ВГТЦ «Київський ун-т», 2002.
 7. Наконечний С.І. Економетрія : Підручник. / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк. – К.: КНЕУ, 2005.
 8. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник/ Геєць В.М, КлебановаТ.С. та ін. –Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2008.
 9. Таха, Хэмди, А. Введение в исследование операций. 6-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.
 10. Урубков А.Р. Курс МВА по оптимизации управленческих решений. Практическое руководство по использованию моделей линейного программирования / А.Р. Урубков. – М.: Альпина Бизнес Букс,  2006.
 11. Buongiorno J. Decision Methods for Forest Resource Management / J. Buongiorno, J. Gilless. – New-York: Academic Press, 2003.
 12. Hanley N., Spash C.L. Cost–benefit analysis and the environment. – Cheltenham:  Elgar. 1998. 
 13. Meadows D. Limits to Growth. The 30-Year Update / D. Meadows, D. Meadows, Randers J. – White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing Co., 2004.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP