Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Стратегічне управління підприємством

Метою викладання дисципліни є засвоєння теоретичних знань із стратегії підприємства та формування навичок управління стратегічними змінами.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення теоретичних засад управління змінами, методів аналізу ресурсів і компетенцій підприємства; набуття навичок аналізу та розвитку організаційної структури й культури підприємства, впливу на агентів стратегічних змін на підприємстві.

У результаті вивчення дисципліни магістр з економіки підприємства повинен знати: загальні основи та особливості управління стратегічними змінами на підприємстві; основні етапи реалізації стратегії підприємства; ресурсно–компетаційну базу стратегічних змін; організаційні аспекти проведення змін на підприємстві; різноманітні функціональні стратегії при реалізації стратегічних змін.

Підготовлений магістр з економіки підприємства повинен вміти: самостійно визначати рівень та послідовність стратегічних змін на підприємстві, обирати інструментарій для реалізації цих змін; впроваджувати зміни на різних етапах життєвого циклу організації; встановлювати взаємозв’язок між обраною стратегією розвитку та організаційною структурою управління.

Зміст дисципліни

Тема 1. Загальні основи управління стратегічними змінами.

Тема 2. Визначення рівня та послідовності стратегічних змін.

Тема 3. Етапи реалізації стратегії підприємства.

Тема 4. Ресурсно-компетенційна база стратегічних змін.

Тема 5. Впровадження змін на різних етапах життєвого циклу організації.

Тема 6. Організаційні аспекти проведення змін на підприємстві.

Тема 7. Функціональні стратегії при реалізації стратегічних змін.

Тема 8. Взаємозв’язок стратегії та організаційної структури управління підприємством.

Тема 9. Організаційна культура та управління стратегічними змінами.

Тема 10. Учасники процесу впровадження стратегічних змін.

Рекомендована література:

  1. Бровкова О.Г. Стратегічний менеджмент. Навч. посіб.- К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012.-224 с.
  2. Герасимчук В.Г. Стратегiчне управлiння пiдприємством. Графiчне моделювання. Навч. пос. К.:КНЕУ, 2000
  3. Кіндратська Г.І. Стратегічний менеджмент Навч. посіб.- К.: Знання, 2010.-406 с.
  4. Портер М. Стратегія конкуренції. / пер. з англ.: А. Олійник, Р. Скільський. – К.: Основи, 1997, 1998. – 390 с.
  5. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : Підручник. / З.Є. Шершньова. — К.: КНЕУ, 2004.- 699 с.

Методичне забезпечення:

  1. Стратегічне управління підприємством. Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / уклад. Г.С. Шевченко, У.В. Павлюк. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 140 с. 
  2. Стратегічне управління підприємством. Програма курсу і методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботидля студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / Г.С. Шевченко, У.В. Павлюк; НЛТУ України. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 20 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP