Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Оптимізаційні методи та моделі

Метою викладання дисципліни є формування системних знань з методології та інструментарію побудови і використання оптимізаційних економіко-математичних моделей, методів розв’язування детермінованих оптимізаційних задач.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудова оптимізаційних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в економіці.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: концептуальні аспекти математичного моделювання економіки; класифікацію економіко-математичних моделей та етапи їх побудови; змістовну та математичну постановку оптимізаційної задачі; методи розв’язування задач нелінійного програмування. 

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: побудувати адекватну економіко-математичну модель задачі лінійного програмування; розв’язати її за допомогою симплекс-методу та із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій; давати економічну інтерпретацію результатам розв’язку, формувати оптимальні плани розвитку виробництва на підставі розв’язання задач лінійного програмування.

Зміст дисципліни

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки.

Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі.

Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування.

Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач.

Тема 5. Цілочислове програмування.

Тема 6.  Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем.

Рекомендована література

  1. Економіко-математичне моделювання. Навчальний посібник / За ред. О.Т. Іващука.- Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.
  2. Економіко-математичне моделювання. Навчальний посібник / За ред. Т. С. Клебанової.- Х.: В.Д. «ІНЖЕК», 2010.- 352 с.
  3. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 407 с.
  4. Маселко Т.Є., Козловський С.О., Якімцов В.В. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з курсу «Оптимізаційні методи та моделі» для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства», «Облік і аудит» − Львів: НЛТУ України, 2013. −  39 с.
  5. Маселко Т.Є., Труш Є.І. Методичні вказівки до розв'язання транспортної задачі. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. -16с.Перепелицкий С.Н. Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении на предприятиях лесной промышленности: Учебник для вузов. – М.: Лесная пром-сть, 1990. – 360с.
  6. Самойленко М.І. Математичне програмування. – Харків: Основа, 2002. - 424с.
  7. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ - ДАНА,  2000. – 367 с.

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP