Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Переддипломна практика

Після затвердження теми бакалаврської дипломної роботи студент повинен пройти переддипломну практику, яка є важливим етапом підготовки бакалавра з економіки. За результатами цієї практики студент виконує аналітико-рекомендаційний розділ бакалаврської дипломної роботи. Практика завершується написанням звіту про неї, до якого висуваються відповідні вимоги.

Звіт про переддипломну практику являє собою комплексну характеристику підприємства. Його метою є економічна оцінка виробничо-господарської діяльності підприємства за аналізований період – як правило за останні три календарні роки. 

Оцінка діяльності виконується на основі звітних даних підприємства та представляється у текстовій формі в поєднанні з діловою графікою (таблиці, діаграми, схеми, графіки тощо), за якою робляться відповідні коментарі та висновки. Джерелами аналізу служать відповідні форми звітності підприємства (місячні, квартальні, піврічні, річні), орієнтовний перелік котрих наведено нижче.

До звіту обов’язково включаються (у якості додатків) копії форм бухгалтерської та статистичної звітності підприємства, у яких відображені основні виробничо-господарські результати його діяльності за останній звітний рік (перелік форм погоджується із керівником роботи).

Звіт оформлюється у вигляді пояснювальної записки на папері формату А4 до завершення практики та представляється керівникові для перевірки (разом із оформленим згідно чинних вимог щоденником проходження практики).

Звіт про переддипломну практику повинен бути захищений у двотижневий (15 днів) термін після її завершення, про що керівником випускної роботи робиться відповідний запис у заліковій книжці студента та у заліковій відомості (оцінка захисту звіту є диференційованою).

Зміст звіту про практику повинен включати такі розділи:

Вступ

 1. Організаційно-правова характеристика створення та функціонування підприємства (організації).
 2. Обсяг виробництва та характеристика продукції.
 3. Персонал підприємства та трудові показники.
 4. Виробничі фонди та їх використання.
 5. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства (організації).

Висновки.

Зміст окремих розділів звіту про практику наведений вимогах до написання підрозділу бакалаврської дипломної роботи 2.1. ― Характеристика організаційно-економічної діяльності організації (підприємства) (див. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра).

У висновках до звіту необхідно коротко узагальнити найголовніші позитивні та негативні тенденції у діяльності підприємства за аналізований період, дати загальну оцінку ефективності його виробничо-господарської діяльності та окреслити можливі перспективи розвитку.

Як уже зазначалось, джерелами написання звіту про практику та виконання аналізу служать відповідні форми звітності підприємства. Залежно від форми власності та розмірів підприємства кількість і зміст цих форм звітності можуть суттєво різнитися. У кожному конкретному випадку студентові рекомендується ситуаційний підхід за погодженням із науковим керівником.

Для полегшення орієнтації у статистичній звітності далі наводиться рекомендований перелік основних її форм:

 • Баланс (форма № 1);
 • Звіт про фінансові результати (форма № 2);
 • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
 • Звіт про власний капітал (форма № 4);
 • Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);
 • Звіт про виробництво продукції (форма 1П-НПП);
 • Звіт з праці (форма 1-ПВ (місячна, квартальна));
 • Звіт про використання робочого часу (форма 3-ПВ (квартальна));
 • Звіт про чисельність окремих категорій працівників та підготовку кадрів (річний);
 • Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) (форма № 11-ОЗ);
 • Звіт про рентабельність окремих видів продукції‖ (квартальний);
 • Планова та звітна калькуляції собівартості товарної продукції (річні).
 • «Поводження з відходами» (ф.№1-відходи (річна));
 • «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі» (форма №1 – екологічні витрати (річна)).

Методичне забезпечення

GREEN Blue Orange BACK TO TOP