Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Економічний механізм регулювання діяльності підприємств

Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи теоретичних і практичних знань про поняття, механізми регулювання діяльності підприємств для забезпечення ефективної системи управління, а також регулювання економічних процесів на рівні підприємства, що забезпечується шляхом розроблення планів або бізнес-планів його розвитку.

Завдання вивчення дисципліни: формування у студентів навичок і знань, які необхідні для прийняття економічно обґрунтованих рішень щодо застосування економічних механізмів регулювання та управління діяльністю підприємств з метою забезпечення їх розвитку та отримання додаткового прибутку; а також сутність, функції, методологію, методику та організацію регулювання та організацію соціально-економічного прогнозування, програмування і планування діяльності підприємств.

В результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: методи формування цільових ринків для розвитку підприємств (визначати попит і потреби у продукції, що виробляється чи може бути вироблена), оптимізації структури інвестицій у діяльність підприємств, оцінки й урахування впливу чинників невизначеності та ризику в регулюванні діяльності підприємств; застосовувати методи та моделі прогнозування соціально-економічного розвитку у системі регулювання діяльністю підприємств і методику та організацію розробки цільових комплексних програм; сучасні маркетингові підходи до розробки і виведення продукції на ринок.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: здійснювати оцінку ефективності варіантів програми в системі регулювання діяльності підприємств; здійснювати управління вибором варіантів економічного розвитку та ринкових можливостей підприємства, ресурсним забезпеченням проектів, розробкою стратегій економічного розвитку; визначати потенціал підприємства; використовувати сучасні маркетингові підходи до розробки і виведення продукції на ринок.

Зміст дисципліни

Тема 1. Виробничо-організаційна та економічна структура підприємства.

Тема 2. Поняття, структура і форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства.

Тема 3. Ціна. Внутрішні ціни підприємства і методи їх формування.

Тема 4. Система та порядок планування.

Тема 5. Нормативна база планування.

Тема 6. Розробка виробничої програми та її ресурсне обгрунтування   .

Тема 7. Планування витрат і прибутку.

Тема 8. Контроль і оцінка діяльності.

Тема 9. Механізм стимулювання.

Тема 10. Матеріальна відповідальність за результати роботи.

Тема 11. Внутрішня економічна діагностика.

 

Рекомендована література

  1. Державне регулювання економіки: Навч. посіб./Кол. авт.: С. М. Чистов,    А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2000.
  2. Дідківська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – 5-те вид. – К.: Знання, 2006.
  3. Запоточний І. В., Захарченко В. І. Державне регулювання регіональної політики: Навч. посіб./ За ред д.е.н., професора В. І. Захарченка. – Харків: Одісей, 2003.
  4. Турецкий О.А.Национальная экономика и её регулирование. – Одесса: СМИЛ, 2002.
  5. Філіпенко А.С. Цивілізаційні   виміри   економічного   розвитку.  – К., 2002.
  6. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П.Розміщення  продуктивних сил та регіональна економіка: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005.
  7. Хоронжий А.Г. Соціальне  управління: Навч. посіб. – Львів: „Магнолія «плюс», 2006. 

Навчально-методичні матеріали: 

  1. Економічний механізм регулювання діяльності підприємств. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей / М.В. Гомонай-Стрижко, В.В. Якімцов, – Львів: НЛТУ України, 2014. – 48 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP