Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Контролінг

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх економістів системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Завдання вивчення дисципліни: оволодіння теоретичними (базовими) знаннями з питань сутності, функції та видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу;   опанування методології оперативного і стратегічного контролінгу та контролінгу інвестиційних проектів;    формування практичних навичок щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення діагностики фінансово-господарського стану підприємництва та підтримки прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: теоретичні  питання з сутності, функцій та видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу; методології нормування ресурсів і витрат; розробки заходів щодо поліпшення роботи на підставі інформації про відхилення від норм;методи оперативного контролінгу, теорію і практику аналізу  беззбитковості виробництва; методи стратегічного контролінгу:  діагностики фінансово-господарського стану та контролінгу інвестиційних проектів; аналіз тенденцій розвитку підприємства; передбачення господарської і комерційної ситуації в залежності від зміни умов роботи; координація мети різних рівнів управління для досягнення загальної мети підприємства.                                                                                                                                     

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних питань бюджетування та планування виробничих ресурсів та витрат промислового виробництва; розраховувати економічні показники: ефективності використання виробничих ресурсів, поточних витрат виробництва, фінансових результатів діяльності підприємства та їх ефективності, фінансової стабільності, платоспроможності та ділової активності, ефективності інвестиційних проектів; формувати практичні навички  щодо створення служби контролінгу та підтримки прийняття управлінських рішень.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання.

Тема 2. Характеристика об'єктів контролінгу.

Тема 3. Організація управлінського обліку в системі контролінгу.

Тема 4. Система планування та бюджетування на підприємстві.

Тема 5. Методичний інструментарій оперативного контролінгу.

Тема 6. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства.

Тема 7. Контролінг інвестиційних проектів.

Тема 8. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві.

Тема 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень.

Рекомендована  література

 1. Пушкар М.С.  Контролінг: Монографія. –Тернопіль,1997.- 146 с.
 2. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч.посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 656 с.
 3. Петренко С.Н. Контролинг / Учебное пособие . – К.: Ника-Центр, Ельга, 2003. – 328 с.
 4. Портна О.В. Контролінг: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – 190 с.
 5. С.Ф.Голов. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.
 6. Фінансова санація та банкрутство підприємств.: Навч.посібник. – Київ: КНЕУ, 2000. –  412 с.
 7. Іванова Н.Ю. Аналіз беззбитковості виробництва : теорія і практика : Навч.посібник.  – Київ: Лібра , 2002. – 72 с.
 8. Фінанси підприємств : Підручник / Під ред. Поддєрьогіна. Київ: КНЕУ, 1999. – 384 с.
 9. Кіндрат Р. Я. Організація виробництва деревообробних підприємств: Навчальний посібник. – Львів: Вид. Дім «Панорама», 2002, – 160 с.
 10. Кіндрат Р. Я., Сухоняк С.О. Контролінг. Програма курсу, методичні вказівки завдання для виконання контрольної та  самостійної роботи для студентів спеціальності 6.0502000 ”Менеджмент організацій”. – Львів, 2006, – 42 с.
 11. Контролінг. Практикум: теоретичні основи, завдання та методика розрахунку для студентів спеціальності 6.050200 "Менеджмент організацій" / Кіндрат Р.Я., Грицевич Т.Р., Сухоняк С.О. - Львів: НЛТУ України, 2015. – 74 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP