Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Управління якістю

Метою викладання дисципліни є надання знань про науково-теоретичні засади, методологічні й організаційні положення управління якістю, стандартизацію та сертифікацію систем якості.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення принципів управління якістю, показників якості продукції і методів оцінювання її рівня; вітчизняних та зарубіжних систем управління якістю; міжнародних стандартів із систем якості та їх сертифікації; конкурсів і премій з якості; набуття вмінь проводити статистичний контроль якості продукції й технологічних процесів, оцінювати рівень якості продукції, обґрунтовувати вибір моделі управління якістю.

В результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: показники, методи і порядок оцінки рівня якості продукції; зміст основних вітчизняних та зарубіжних систем управління якістю; зміст міжнародних стандартів із систем якості; порядок сертифікації продукції та систем якості; порядок участі в конкурсах якості.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: оцінювати рівень якості продукції; проводити статистичний контроль якості продукції й технологічних процесів; обґрунтовувати вибір відповідної моделі управління якістю за міжнародними стандартами з якості; оцінювати рівень досконалості підприємства з метою участі в конкурсі з якості.

Зміст дисципліни

Тема 1. Поняття, означення та принципи управління якістю.

Тема 2. Показники якості продукції.

Тема 3. Оцінювання рівня якості продукції.

Тема 4. Розвиток системних методів управління якістю.

Тема 5. Вітчизняні системи управління якістю.

Тема 6. Стандартизація як організаційно-технічна основа управління якістю.

Тема 7. Сертифікація в управлінні якістю.

Тема 8. Конкурси та премії з якості.

Тема 9. Системне управління якістю (TQM).

Рекомендована література

 1. Бичківський Р.В. та ін.. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 560 с.
 2. Кійко О.А. Статистичні методи підвищення якості продукції дерево оброблення. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. – 176 с.
 3. Козловський С.О.Управління якістю. Навчальний посібник. - Львів: НЛТУ України, 2013. – 144 с.
 4. Козловський С.О. Управління якістю. Методичні вказівки, програма курсу і завдання для виконання контрольної роботи. Львів: НЛТУ України, 2013. -  35 с.
 5. Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с.
 6. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учеб. пособ., 6-е изд. – М.: Дело и Сервис, 2009. – 304 с.
 7. Окрепилов В.В. Управление качеством. Учебник для вузов/ 2-е изд., М.: “Экономика”, 1998. – 639 с.
 8. Розова Н.К. Управление качеством: Учеб. пособие СПб: Питер, 2003. – 224 с.
 9. Токар Ю.С., Караван Ю.В. Основи стандартизації, метрології та сертифікації: Посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 247 с.
 10. Фомичев С.К. и др. Основы управления качеством: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 196 с.
 11. Шаповал М.I. Менеджмент якостi: Пiдручник. К.: Т-во “Знання”, 2003. – 475 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP