Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Інформаційні системи і технології на підприємстві

Метою викладання дисципліни є формування необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури в сучасному інформаційному суспільстві, набуття практичних навичок побудови та використання сучасних інформаційних систем і технологій для розв'язання різних задач в процесі навчання та роботи за фахом.

Завданням вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями та отримання практичних навичок студентами при виконанні фахових завдань з використанням сучасних інформаційних систем і технологій, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра.

В результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: особливості економічної інформації; склад функцій і задач, що реалізуються в системі; методи та інформаційні технології розв’язання задач.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: обґрунтовувати комплекси і черговості впровадження задач; вибір технічних засобів та організація інформаційної бази; програмне забезпечення; встановлення інформаційної технології збирання, реєстрації, нагромадження та оброблення даних для управління і прийняття управлінських рішень.

Зміст дисципліни

Тема 1. Теоретичні основи вивчення предмету "Інформаційні системи та технології на підприємствах".

Тема 2. Інформаційні системи та технології.

Тема 3. Інформаційний процес обробки даних.

Тема 4. Інформаційний процес накопичення даних.

Тема 5. Специфікації ethernet.

Тема 6. Інформаційний процес представлення знань.

Тема 7. Організація та проектування інформаційної технології на підприємстві.

Тема 8. Автоматизація управління проектами на підприємствах.

Тема 9. Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів і стратегічної оцінки бізнесу.

Тема 10. Комп'ютерні системи підтримки прийняття рішень та їх використання.

Тема 11. Експертні системи і їх використання.

Тема 12. Інтегровані інформаційні системи управління підприємствами.

Тема 13. Інформаційні системи для транснаціональних компаній. 

Рекомендована література

 1. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи: Підручник/ В.Л.Плескач, Ю.В.Рогушина, Н.П.Кустова. – К.: Книга, 2004. – 520 с.
 2. Інформаційні системи і технології на підприємстві. Конспект лекцій / Гомонай-Стрижко М. В., Якімцов В.В. – Львів: НЛТУ України, 2014. – 200 с.
 3. Інформаційні технології та системи: Опорний конспект лекцій/ Уклад. С.І. Мельник, Н.В.Москаленко.- К: КНТЕУ, 2004. – 93с.
 4. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.
 5. Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник/ Л.О.Терещенко, І.І.Матієнко-Зубенко.- К: КНЕУ, 2004. – 187с.
 6. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій: Навч. посібник.- К: Центр навчальної літератури, 2006. – 376 с.
 7. Писаревська Т. А., Городній О. В. Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. Т. А. Писаревської. – К.: КНЕУ, 2005. – 304 с.
 8. Сендзюк М. А. Інформаційні системи в державному управлінні: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004 – 339 с.
 9. Каранфілов М. С. Інформаційні системи в державному менеджменті: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 455 с.
 10. Береза А.М. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч.-метод. посібник. – К: КНЕУ, 2002. – 80 с. 

Методичні матеріали:

 1. MS Office.
 2. MS Excel.
 3. MS Access.
 4. MS Outlook.
 5. MS Project.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP