Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Метою викладання дисципліни є формування та розвиток у студентів якостей керівника, як особи, що приймає ключові господарські рішення у різних сферах діяльності організації з різним ступенем невизначеності і ризику. 

Завдання вивчення дисципліни: освоєння теоретичних основ розробки господарських рішень, механізмів вирішення основних типів управлінських задач; оволодіння сучасними методами пошуку оптимальних рішень; формування практичних навичок аналізування, ідентифікації та оцінювання ризиків і управління ними; ефективного застосовування наукового інструментарію для розробки альтернативних варіантів господарських рішень та вибору найбільш прийнятного з них у тій чи іншій конкретній ситуації. 

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: основи теорії розробки і ухвалення управлінських рішень; методи і моделі обґрунтування господарських рішень; основні теоретичні положення ризикології і ризик-менеджменту; методи і моделі оцінювання ризиків; методи зниження невизначеності і ризику (управління ризиком); технологію розробки оптимальних рішень.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти:  діагностувати економічні (управлінські) ситуації, пов’язані з певним об’єктом (проектом), обтяженим ризиком (визначати та класифікувати наявні ризики); визначати i аналізувати основні чинники, які впливають на прийняття рішень, розподіляти їх на керовані та некеровані параметри ризику; визначати інтереси основних учасників подій, їх ставлення до ризику (виявляти управлінські цілі, методи та засоби їх досягнення); виявляти та оцінювати альтернативні варіанти проекту (об’єкта, способу дій), пріоритетів (системних критеріїв) суб’єкта ризику щодо різних варіантів проекту (об’єкта, способу дій); розробляти відповідні засоби дій (програм), які були б найбільш ефективними з погляду переведення обтяженої ризиком ситуації у більш сприятливу; проводити причинно-наслідковий аналіз проблемної ситуації і вибирати методи щодо вирішення наявних проблем; використовувати системний і ситуативний підходи в розробці управлінських рішень. 

Зміст дисципліни:

 1. Сутнісна характеристика господарських рішень.
 2. Технологія прийняття рішень господарської діяльності.
 3. Методологічні основи підготовки господарських рішень.
 4. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності.
 5. Прогнозування та аналіз господарських рішень.
 6. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності.
 7. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.
 8. Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень.
 9. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень.
 10. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику.
 11. Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях.
 12. Обгрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику.
 13. Якісне оцінювання підприємницьких ризиків.
 14. Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків.
 15. Основи ризик-менеджменту.
 16. Напрями і методи регулювання та зниження ступеня ризику.

Навчально-методичні матеріали:

 1. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: Конспект лекцій / Івануса А.В. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 120 с.
 2. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи з курсу для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Івануса А.В., Павлюк У.В. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 59 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP