Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Проектний аналіз

Метою викладання дисципліни є формування системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття проектних рішень, що дає змогу раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб.

Завдання вивчення дисципліни: якісна підготовка бакалавра, виховання професійної компетентності та професійного кругозору, уміння застосувати отримані теоретичні та практичні знання у фаховій діяльності.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: класифікацію проектів та принципи проектного аналізу; фази і стадії проектного циклу; інструментарій, методи та засоби проектного аналізу; основні концепції, поняття та підходи, які використовуються під час аналізу проектних рішень; причини виникнення та наслідки проектних ризиків; функціональні аспекти проектного аналізу.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: розробити концепцію проекту і визначити його життєздатність; аналізувати та оцінювати проекти, способи і засоби залучення ресурсів для  їх реалізації та механізми управління ними; оцінювати впливи проектів на навколишнє середовище; розраховувати основні фінансові критерії ефективності проектних рішень; проводити порівняння проектів за допомогою різних критеріїв.

Зміст дисципліни

Тема 1. Сутність та зміст проектного аналізу.

Тема 2. Концепція проекту.

Тема 3. Життєвий цикл проекту.

Тема 4. Концепція витрат і вигід у проектному аналізі.

Тема 5. Цінність грошей у часі. Проектний грошовий потік.

Тема 6. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень.

Тема 7. Динамічний аналіз беззбитковості проекту.

Тема 8. Оцінювання і прийняття проектних рішень за умов ризику та невизначеності.

Тема 9. Маркетинговий аналіз.

Тема 10. Технічний аналіз.

Тема 11. Інституціональний аналіз.

Тема 12. Екологічний аналіз.

Тема 13. Соціальний аналіз.

Тема 14. Фінансовий аналіз.

Тема 15. Економічний аналіз.

Рекомендована література

  1. Бардиш Г. О. Проектний аналіз: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 415 с.
  2. Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 336 с.
  3. Верба В. А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 322 с.
  4. Верба В.А., Гребешкова О.М., Востряков О.В. Проектний аналіз: Навч.-мет. посібник для самост. вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2002. - 297с.
  5. Загвойська Л.Д., Маселко Т.Є., Якуба М.М. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Навч посібник. – Л.: Афіша, 2006. – 317 с.
  6. Рижиков В. С. та ін.. Проектний аналіз: Навч. посібник - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 384 с.
  7. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навч. посібник. –К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 160 с.
  8. Проектний аналіз: Навч. посібник/ Під ред. С.О. Москвіна.- К.: Видавництво Лібра, 1999.- 366 с.

Методичне забезпечення

  1. Проектний аналіз. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» / Маселко Т.Є., Рісна Р.Р. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 54 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP