Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Економіка і організація інноваційної діяльності

Метою викладання дисципліни є формування системи знань з управління інноваційною діяльністю, визначення стратегії і тактики інноваційного забезпечення суб'єктів господарювання.

Завдання вивчення дисципліни: допомогти студентам глибоко засвоїти теорію і практику управління інноваціями на підприємстві, опанувати стратегію і тактику інноваційного забезпечення підприємства, знаходження оптимальних інноваційних рішень.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: сутність і методологічні основи інноваційного менеджменту принципи управління ризиками при управлінні інноваціями, прибутком, інвестиціями і активами.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: застосовувати інструменти управління грошовими потоками, що направлені на інноваційну діяльність, володіти методикою вивчення вартості капіталу та опанування способів оптимізації структури інновацій.

Зміст дисципліни

Тема 1. Сутність і характеристика інноваційних процесів та інноваційної діяльності.

Тема 2. Еволюція теорії інновацій і сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки.

Тема 3. Державне регулювання інноваційної діяльності. 

Тема 4. Інноваційна політика підприємства.

Тема 5. Інноваційний потенціал підприємства.

Тема 6. Управління інноваційним розвитком підприємства та процесом підготовки виробництва.

Тема 7. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства.

Тема 8. Управління інноваційними процесами.

Тема 9. Організаційні форми інноваційної діяльності.

Тема 10. Інфраструктура інноваційної діяльності.

Тема 11. Особливості створення інновацій і формування попиту на них.

Тема 12. Моніторинг інновацій.

Тема 13. Завдання і джерела фінансування інноваційних процесів.

Тема 14. Еколого-економічне оцінювання інноваційних проектів.

Рекомендована література

  1. Закон України «Про інноваційну діяльність».
  2. Економіка і організація інноваційної діяльності. Методичні вказівки, програма, контрольні завдання та планування самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / В. В. Якімцов; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2013. – 36 с.
  3. Р.Я. Кіндрат, В.В. Якімцов. Конспект лекцій «Економіка і організація інноваційної діяльності» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» / Р. Я. Кіндрат, В. В. Якімцов; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2013. – 124 с.
  4. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. - СПб.: «Питер», 2000.
  5. М.А. Йохна, В.В. Стадник. Економіка і організація інноваційної діяльності. Навч. посібник. - К., 2005 р.
  6. Торкатюк В.І., Шутенко А.Л., Соболева Г.Г. Інноваційна політика науково-технічного розвитку міста. - Харків: ХДАМГ, 2003.
  7. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. Уч. пособие для ВУЗов. - М.: «Юнито-Дано», 2000.
  8. Уотерман. Фактор обновления. Пер. с англ. - М.: Дело, 1995. 
GREEN Blue Orange BACK TO TOP