Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Антикризове управління

Метою викладання дисципліни є оволодіння сучасними підходами управління, зорієнтованого на запобігання впливу руйнівних кризових явищ на підприємствах, підтримки їх діяльності при настанні кризи, стабілізації та виведення підприємств з кризи або, коли нормалізація діяльності підприємства неможлива, – санації чи за рішенням суду його ліквідації.

Завдання вивчення дисципліни: формування у студента теоретичних знань у визначені сутності, місця, ролі, основних видів кризових явищ та стадій розвитку кризи, методичних підходів розробки «правил ефективної поведінки» за умов кризового стану, а також аналіз окремих шляхів запобігання та подолання кризи на підприємствах, що успішно функціонують у різних умовах.

В результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: основні причини кризового фінансового стану підприємств; економічну суть антикризових процедур на  підприємствах; форми та методи реалізації антикризових процедур на підприємствах.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: застосовувати на практиці показники діагностики платоспроможності підприємств та робити аналітичні висновки при оцінці динаміки цих показників; розраховувати нормативні критерії платоспроможності підприємств.

Зміст дисципліни

Тема 1. Теоретичні основи вивчення предмету «Антикризове управління  підприємством».

Тема 2. Антикризове управління.

Тема 3. Складова системи антикризового управління – контролінг.

Тема 4. Система раннього попередження та реагування.

Тема 5. Реструктуризація підприємств в системі антикризового управління.

Тема 6. Санація в антикризовому управлінні підприємством.

Тема 7. Реінжиніринг - складова антикризового управління.

Тема 8. Стратегія в системі антикризового управління.

Тема 9. Ризики в антикризовому управлінні.

Тема 10. Інновації, маркетинг та інвестиційна політика в системі антикризового управління.

Тема 11. Економічна безпека підприємства.

Тема 12. Банкрутство підприємства.

Рекомендована література

 1. Антикризисний менеджмент / Под ред. проф. Грязновой А.Г. Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» Издательство ЭКМОС, 1999. – 368 с.
 2. Антикризисное управление: Учеб. пособие для технических вузов/ В. Г. Крыжановский, В. И. Лапенков, В. И. Лютер и др.; под ред. Э. С. Минаева и В. П. Панагушина. — М.: «Издательство ПРИОР», 1998. — 432 с.
 3. Антикризисное управление: Учебник/ Под ред. Э. М. Короткова. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 432 с. — (Серия «Высшее образование»).
 4. Антикризисный менеджмент / Под ред. А. Г. Грязновой. — М.: ЭКМОС, 1999. — 368 с.
 5. Антикризове управління підприємством: Конспект лекцій. / Гомонай-Стрижко М.В., Якімцов В.В. – Львів: НЛТУ України, 2013. - 108 с.
 6. Бляхман Л. С. Основы функционального и антикризисного менеджмента — СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1999. — 380 с.
 7. Кох Ричард. Менеджмент и финансы от А до Я: Перевод с англ. — СПб.: Питер, 1999. — 496 с.
 8. Крутик А. Б., Муравьев А. И. Антикризисный менеджмент. — СПб.: Питер, 2001. — 432 с.
 9. Крутько В. Введение в менеджмент кризисных ситуаций. — К., 1994.
 10. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством. Підручник.- К.:Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005.-825 с.
 11. Методы решения экологических проблем / Под редакцией доктора экономических наук, профессора Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2001.- 462 с.
 12. От кризиса к росту. Опыт стран с переходной экономикой / Под ред. Дерябинок М. А. — М.: «Эдиторная УРСС», 1998. — 208 с.
 13. Пушкарь А. И., Тридед А. Н., Колос А.Л. Антикризисное управление:стратегии, модели, механизмы. – Х.: ХДЭУ, 2001. – 452 с.
 14. Штангрет А. М. Антекризове управління підприємством: Підручн. – Львів: Українська академія друкарства 2008. – 396 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP