Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Підприємництво і бізнес-культура

Метою викладання дисципліни є формування системи знань у сфері під­приємницької діяльності згідно з існуючим законодавством в умовах розвитку ринкової економіки, з організації та функціону­вання підприємств, набуття практичних знань і навиків для ефективної роботи у цій сфері діяльності.

Завдання вивчення дисципліни: дати загальне уявлення про підприємницьку діяльність, її соціально-економічний зміст; розкрити механізм створення власної справи, показати процеси функціонування, інфраструктурного обслуговування і забезпечення підприємницької діяльності; сформувати систему знань із етичних норм, властивих під­приємцю; визначати роль ризиків у підприємницькій діяльності та захо­ди їх подолання; висвітлити проблему управління й державного регулюван­ня підприємницькою діяльністю і на цій основі сформувати підприємницький тип господарювання.

В результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: роль та значення підприємницької діяльності для розвитку суспільного виробництва; особливості підприємництва в Україні; законодавчу базу, що регулює розвиток підприємництва в Україні; механізм створення власної справи, методику складання бізнес-плану й аналіз діяльності підприємств.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: обґрунтувати вибір виду, сфери та організаційно-право­вої форми підприємницької діяльності; підготувати засновницькі документи; виявити слабкі й сильні сторони підприємницької й управлінської діяльності; оцінити результативність підприємницької діяльності підприємства в умовах ринку.  

Зміст дисципліни:

Тема 1. Об'єктивні засади підприємництва.

Тема 2. Сутність  підприємництва.

Тема 3. Економічна свобода і підприємництво.

Тема 4. Екологічне підприємництво в Україні: становлення, розвиток, суспільна мотивація.

Тема 5. Види та сфери підприємницької діяльності.

Тема 6. Підприємство в ринкових умовах.

Тема 7. Мале підприємництво.

Тема 8. Форми організації підприємництва.

Тема 9. Організація підприємництва.

Тема 10. Технологія заснування власної справи.

Тема 11. Менеджмент та маркетинг у підприємництві.

Тема 12. Бізнес-планування у підприємницькій діяльності.

Тема 13. Фінанси і податки.

Тема 14. Ризики у підприємницькій діяльності.

Тема 15. Державна підтримка та сприяння розвитку підприємництва.

Тема 16. Функції та правовий статус підприємця.

Тема 17. Культура і етика підприємництва.

Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003. / № 460-ІУ.
 2. Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Основи підприємництва (навчально -методичний комплекс). Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176с.
 3. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб.- К.: Знання – Прес, 2002. – 239с.
 4. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб.-3- тє вид., випр. І доп.- К.: Знання – Прес, 2006. – 350 с.
 5. Захрчишин Г. М. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. 437 с.
 6. Іванюта С.М., Іванюта В. Ф. Підприємництво та бізнес-культура. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007.- 288с.
 7. Мочерний С.В., Устинко О.А., Чоботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник.- К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 280с.
 8. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КННЕУ, 1998. – 352с.
 9. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник.- К: Знання – Прес, 2003.-379с.
 10. Цигилик І.І., Паневник Т.М., Криховецька З.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-240 с.
 11. Шваб Л.І. Основи підприємництва: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006. – 344с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP