Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Теорія організації

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного, на основі системного підходу, світогляду щодо створення, функціонування та еволюції організацій.

Завдання вивчення дисципліни: забезпечення якості спеціальної і теоретичної підготовки щодо теорії та практики функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища; формування основоположних уявлень про закони, принципи та механізми функціонування організаційних систем.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: методологічні основи теорії організації, основні організаційні теорії та моделі; сучасні концептуальні підходи до визначення організацій; методи дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища організацій; основи створення та побудови організаційних структур різних типів; структурні елементи організаційної культури; методологію оцінки ефективності діяльності організації в соціально-економічному та екологічному аспектах. 

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: використовувати методологічні прийоми ефективного функціонування організацій; досліджувати та характеризувати різні види організацій, визначаючи їх переваги та недоліки; здійснювати порівняльний аналіз та формування різних типів організаційних структур; визначати чинники формування іміджу та культури організацій; розробляти заходи з трансформації, як організації загалом, так і її складових із врахуванням факторів внутрішнього та  зовнішнього середовища.

Зміст дисципліни

Тема 1. Методологічні основи теорії організації.

Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі.

Тема 3.  Організація як система.

Тема 4. Організація як соціум.

Тема 5. Організація як об’єкт управління.

Тема 6. Організаційний процес.

Тема 7.  Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.

Тема 8. Організаційне проектування.

Тема 9. Структура організації як чинник забезпечення її ефективності.

Тема 10. Культура організації.

Тема 11. Ефективність діяльності організації: соціально-економічні та екологічні аспекти.

Рекомендована література

  1. Монастирський Г.Л. Теорія організації : навч. посіб. / Г.Л. Монастирський. – Київ : Знання, 2008. – 319 с.
  2. Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2007. – 304 с.
  3. Мильнер Б.З. Теория организацции : учебник / Б.З. Мильнер. – М. : Инфра-М, 2009. – 864 с.   
  4. Ситник Й.С. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Й.С. Ситник. – Львів : Тріада плюс, 2008. – 456 с.
  5. Менеджмент організацій: підручник (За заг. ред.  Л.І.Федулової.)  – Київ: Либідь, 2003. – 448 с.
  6. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Київ : Академвидав, 2003. – 416 с.
  7. Грифін Р. Основи менеджменту: підручник / Р. Грифін, В. Яцура. – Львів: Бак, 2001. – 624 с.
  8. Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика : підручник / Р.М. Пушкар, Н.П. Тарнавська. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 409 с.
  9. Теорія організації. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / Геник О.В., Гурняк І.Г. - Львів: НЛТУ України, 2014. - 137 с.
  10. Теорія організації. Програма курсу, методичні вказівки та завдання для виконання контрольної і самостійної роботи для студентів стаціонарної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” / О.В. Геник, І.Г. Гурняк. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 49 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP