Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Основи наукових досліджень

Метою викладання дисципліни є підготовка фахівців, які володіли б комплексом знань з питань організації, постановки і проведення наукових досліджень та були здатні до самостійної творчої наукової роботи.

Завдання вивчення дисципліни полягають в засвоєнні основ організації наукових досліджень, методології та загальнонаукових методів досліджень, набуття навиків проведення науково-дослідницької роботи та оформлення її результатів.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: про організацію науково-дослідницької роботи в ВУЗах України; про методологічні основи наукового пізнання та етапи процесу наукового дослідження; про вибір напрямку наукового дослідження, проблеми та теми наукового дослідження; про пошук, накопичення та обробку наукової інформації; про методи та стадії теоретичних досліджень, використання математичних, аналітичних та вірогідно-статистичних методів в дослідженнях; про організацію, проведення та обробку результатів експериментальних досліджень;  про оформлення результатів науково-дослідницької роботи, обсяг та структуру курсових та бакалаврської робіт.

На основі цих знань студент повинен уміти: робити вибір напрямку, проблеми та теми наукового дослідження; проводити пошук та обробку наукової інформації, використовувати інформаційну базу “Інтернету”; проводити теоретичні дослідження та використовувати різноманітні методи в дослідженнях; проводити експериментальні дослідження та обробку результатів цих досліджень; оформляти результати науково-дослідницької роботи, готувати наукові публікації та звіти.

Зміст дисципліни

Тема 1. Вступ. Специфіка науково-дослідницької діяльності.

Тема 2. Організація науково-дослідницької роботи в ВУЗах України.

Тема 3. Основні положення методології наукового пізнання.

Тема 4. Методи наукових досліджень в економіці.

Тема 5. Формування теми наукового дослідження і етапи науково-дослідницької роботи.

Тема 6. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.

Тема 7. Організація теоретичних досліджень.

Тема 8. Проведення, обробка та аналіз результатів експериментальних досліджень.

Тема 9. Оформлення результатів науково-дослідної роботи.

Рекомендована література

 1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» №1977-XII із змінами від 19 грудня 2006 р.
 2. Державний стандарт України 3008 -95. “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”. Держстандарт України, 1995.
 3. Єріна А.М., Заходжай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004 . – 212 с.
 4. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій для студентів напрямів підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства” та 6.030601 "Менеджмент" / Р. Я. Кіндрат, О.Р. Прокопович; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2013. – 171 с.
 5. Основи наукових досліджень: методологія, організація, оформлення результатів: Навчальний посібник. – 2-ге вид-ня. – К. : «Хай-Тек Прес», 2012. – 344 с.
 6. Основи методології  та організації наукових досліджень: Навчальний посіб.для студентів, курсантів, аспірантів і адюнтів /  за ред.. А.Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 7. Кіндрат Р. Я., Якімцов В.В. Методичні вказівки  для самостійної науково-дослідної роботи студентів напрямів підготовки: “Економіка підприємства ” та "Менеджмент " .– Львів, НЛТУ України,  2013, - 38с.
 8. Справочник научного работника  А.Р.Мацюк, З.К.Симорат, Я.Н.Шевченко и др. - Киев: Наук. Думка, 1989.
 9. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. 2-е вид.перероб. і доп. – К.: Знання, 2007 – 317с.
 10. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – Київ: Академвидав, 2005. – 208 с.
 11. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. 3-тє вид. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP