Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Управління персоналом

Метою викладання дисципліни є одержання студентом спеціальних знань у сфері управління персоналом, основних напрямків і контексту кадрової політики сучасного підприємства, набуття навичок  щодо формування мікроклімату в колективі й організації міжособових стосунків серед працівників.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення теоретичних основ управління персоналом; ознайомлення з методами кадрового планування, професійного відбору та найму персоналу; опанування сучасних методів і форм мотивації трудової діяльності, оцінки працівників і ефективних підходів до компенсації для персоналу; оволодіння методами управління розвитком працівників організації та процесами руху персоналу.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: основні методи управління персоналом; засоби, що сприяють формуванню між особових стосунків; засади взаємовідносин між керівником та підлеглим; методологію та принципи прийняття рішень у кадровому менеджменті.

Підготований бакалавр з економіки підприємства повинен уміти: застосовувати одержані знання; володіти навичками, необхідними для успішного формування виробничих взаємовідносин; планувати чисельність персоналу та ефективно управляти її зміною; володіти основами якісної розстановки кадрів; успішно організовувати адаптацію працівників; упоратися з надмірними стресовими навантаженнями; володіти основами етичних норм і правил поведінки; раціонально підходити до прийняття відповідальних рішень; ефективно мотивувати працівників.

Зміст дисципліни

Тема 1. Управління персоналом в умовах функціонування ринку праці.

Тема 2. Методологія управління персоналом.

Тема 3. Світовий досвід кадрового менеджменту.

Тема 4. Кадрове планування в сучасних організаціях.

Тема 5. Форми та методи залучення, професійного відбору та найму персоналу.

Тема 6. Мотивація трудової діяльності.

Тема 7. Управління стресами.

Тема 8. Керівництво: влада й особистий вплив.

Тема 9. Соціально-психологічна структура організації.

Тема 10. Управління процесами руху персоналу.

Тема 11. Оцінка персоналу в сучасних організаціях.

Тема 12. Розвиток працівників організації.

Тема 13. Система компенсації в сучасних організаціях: традиційні та нетрадиційні підходи.

Рекомендована література

 1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1992.
 2. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу.— К.: 2002 .
 3. Щёкин Г.В. Основы кадрового менеджмента. — К.: МАУП, 1999.
 4. Щёкин Г.В. Теория и практика управления персоналом. — К.: МАУП, 1998.
 5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: теорія і практика. — К.: „Екс Об”, 2000.
 6. Петюх В.М. Управління персоналом/ Навчально-методичний посібник. — К.: КНЕУ, 2000.
 7. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. — М.: Дело, 1995.
 8. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации/ Учебно-практическое пособие. — М.: ЗАО „Бизнес-школа „Интел-Синтез”, 1997.
 9. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: Навч. посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2006.
 10. Виноградський М.Д., Беляєва С.В., Виноградська А.М. Управління персоналом: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.
 11. Менеджмент організацій/ за ред. Федулової Л.І. — К.: 2003.
 12. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие для вузов/ Под ред. А.А. Крылова, Ю.В. Прушинского. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
 13. Управління персоналом. Методичні вказівки для вивчення курсу та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Економіка підприємства» / Якуба  М.М., Наливайко Н.Я. - Львів: НЛТУ України, 2012. – 57 с.
 14. Добренькова Е.В., Никитин В.Н. Психология формирования команд в бизнесе: Учебно-методическое пособие. — М.: Международный университет бизнеса и управления, 2001.
 15. Недашківська М.М., Євтушенко Г.І., Гацька Л.П. Менеджмент персоналу: Навч. Посібник для самостійного вивичення дисципліни. — Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.
 16. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник. — К.: «Академвидав», 2006.
 17. Пашутинський Є.К. Укладання трудового договору (Кадри підприємства). — К.: КНТ, 2004.
 18. Пашутинський Є.К. Зразки нових посадових інструкцій. — К.: КНТ, 2008.
 19. Режим доступу: http://www.holzjob.at/kontakt.php.
 20. Режим доступу: http://robotodavets.org.ua.
 21. Режим доступу: http://www.robota.lviv.ua.
 22. Режим доступу: http://lifehacker.ru/2011/12/12/kak-vzyat-sobesedovanie-pod-svojj-kontrol/.
 23. Режим доступу: http://lifehacker.ru/2012/02/06/voprosy-na-sobesedovanii-chto-na-samom-dele-khochet-23.
 24. Режим доступу: http://innovations.com.ua/ua/articles/13206/temp.
 25. Режим доступу: http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=media.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP