Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Аналіз господарської діяльності деревообробних підприємств

Метою викладання дисципліни є опанування студентами методологією дослідження господарської діяльності деревообробних підприємств за даними обліку, бухгалтерської і статистичної звітності, іншої економічної інформації та практичними навичками її застосування для розв’язання різних проблем управління ними.

Завдання вивчення дисципліни: підвищення рівня загальноекономічної й аналітичної підготовки фахівців; формування у студентів аналітичного мислення та вміння використання аналітичного інструментарію для об’єктивної оцінки господарських ситуацій.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: комплекс логічних і методичних прийомів і способів аналізу господарської діяльності деревообробних підприємств; методику аналізу виробництва продукції, робіт та послуг, основних засобів виробництва, витрат на виробництво та собівартості продукції; особливості оцінки фінансових результатів господарської діяльності підприємства; основи аналізу фінансового стану підприємства; систему показників та методику проведення еколого-економічного аналізу діяльності деревообробних підприємств.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: проводити самостійно економічний аналіз окремих господарських ситуацій та виробничо-господарської діяльності підприємства загалом; об’єктивно оцінювати економічні явища та процеси господарської діяльності; знаходити резерви підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства; узагальнювати результати господарювання для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Зміст дисципліни

Тема 1. Предмет, об’єкт, завдання, метод і методичні прийоми економічного аналізу деревообробних підприємств.

Тема 2. Види аналізу, його інформаційне забезпечення та організація економічного аналізу.

Тема 3. Аналіз виробництва продукції, робіт та послуг.

Тема 4. Аналіз витрат основних засобів та матеріальних ресурсів підприємства.

Тема 5. Аналіз витрат на виробництво й собівартість продукції.

Тема 6. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

Тема 7. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 8. Еколого-економічний аналіз підприємства.

Рекомендована література:

  1. Аналіз господарської діяльності деревообробних підприємств: конспект лекцій / Г.С. Шевченко, О.В. Геник, І.Г. Гурняк. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 180 с.
  2. Аналіз господарської діяльності деревообробних підприємств. Програма курсу, методичні вказівки та завдання для виконання контрольної та самостійної роботи студентів стаціонарної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Шевченко Г.С., Геник О.В., Гурняк І.Г. - Львів: НЛТУ України, 2014. – 29 с.
  3. Економічна діагностика : практикум. навчальний посібник / Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков та ін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 186 с.
  4. Економічний аналіз : навчальний посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та інші; за редакцією М.Г. Чумаченька. – Київ : КНЕУ, 2003. – 556 с.
  5. Кожанова Є.П. Економічний аналіз : навчальний посібник / Є.П. Кожанова,  І.П. Оленко. – Київ : ВД “ІНЖЕК”, 2003. – 208 c.
  6. Козак І.І. Економічний аналіз : навчальний посібник / І.І. Козак. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 220 с.
  7. Мельник В.М. Основи економічного аналізу : навчальний посібник / В.М. Мельник. – Ірпінь : Акад. ДСП України, 2001. – 182 с.
  8. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : навчальний посібник / В.О. Мец. – Київ : Вища школа, 2003. – 278 с.
  9. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник  /  Є.В. Мних. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.
  10. Фінансово-економічний аналіз : підручник / П.Ю. Буряк, М.В. Римар, М.Т. Бець та ін. – Київ : ВД «Професіонал», 2004. – 528 с. 
GREEN Blue Orange BACK TO TOP