Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Основи теорії систем і системного аналізу

Метою викладання дисципліни є надання знань про науково-теоретичні засади теорії систем, змісту і методології системного аналізу, оволодіння основним науковим інструментарієм системних досліджень; вивчення курсу сприятиме розвитку у студентів «системного мислення» і «системного підходу», необхідних для розв’язку різноманітних складних задач виробництва і бізнесу.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення найважливіших положень теорії систем, змісту і методології системного аналізу, оволодіння науковим інструментарієм системних досліджень; набуття вмінь використовувати в економічних дослідженнях методи системного аналізу.

В результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: основні поняття теорії систем (поняття системи, підсистеми, елемента, властивості і класи систем); зміст і методологію системних досліджень; основні методи системного аналізу.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: використовувати в економічних дослідженнях основні методи системного аналізу (методи експертних оцінок, метод PATTERN, методи розв’язку слабо структуризованих проблем за допомогою теорії графів).

Зміст дисципліни

Тема 1. Вступ до системного аналізу.

Тема 2. Понятійний апарат теорії систем.

Тема 3. Класи систем.

Тема 4. Методологія системних досліджень.

Тема 5. Неформальні методи системного аналізу.

Тема 6. Метод PATTERN.

Тема 7. Графічні методи. Основи теорії графів.

Рекомендована література

  1. Живицкая Е.Н. Системный анализ и проектирование. Рабочая программа для специальности «Информационные системы и технологии» по направлению «Информационные системы и технологии в экономике» кафедры экономической информатики Белорусского университета информатики и радиоэлектроники (22 конспекта лекций, 8 лабораторных работ, контрольная работа, экзаменационные вопросы и вопросы по темам) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://victor-safronov.narod.ru/systems-analisis/lectures/zhivickaya.html
  2. Козловський С.О. Основи теорії систем і системного аналізу. Методичні вказівки з курсу, для практичних занять та до самостійної  роботи студентів економічних спеціальностей. – Львів: НЛТУ, 2013. – 19 с.
  3. Конспект лекций по дисциплине «Основы теории систем и системного анализа» / Сост. Е.Г. Водолазская, Н.В. Водолазская. – Краматорск: ДГМА, 2003. – 68 с.
  4. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ: Учебное пособие для вузов. – М.: Высш. школа, 1989. – 367 с.
  5. Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 291 с.
  6. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Учебное пособие. СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. – 326 с.
  7. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учеб. Пособие. – К.: МАУП, 2003. – 368 с.
  8. Шарапов О.Д. та ін. Системний аналіз: Навч. Посібник / О.Д. Шарапов, Л.П. Терехов, С.П. Сіднєв. – К.: Вища шк., 1993. – 303 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP