Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Управління витратами

Метою викладання дисципліни є підготовка фахівців, які б володіли комплексом знань про закономірності і формування витрат для мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень на підприємстві.

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння методів управління витратами, набуття вмінь і навичок планувати витрати центрів відповідальності, складати гнучкі кошториси, оцінювати діяльність центрів відповідальності за критерієм витрат; оволодіння методами калькулювання, цільового формування, структурного аналізу та зниження витрат.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: у чому полягає суть управління витратами і чим зумовлена його актуальність; суть вітчизняних та зарубіжних систем і методів обліку витрат на виробництво; поняття "витрати" з точки зору підприємства та бухгалтерського і податкового обліку;  якими нормативними та законодавчими актами регулюються витрати; як класифікуються витрати, що таке структура витрат і від чого вона залежить; закономірності формування витрат через організаційно-правову основу, через систему внутрішніх документів; яке місце у сфері формування витрат підприємства належить бухгалтерському обліку; основні чинники формування витрат; що таке центр відповідальності, у чому полягає сутність функціонального і територіального аспектів системи центрів відповідальності, що таке кошторис витрат підрозділів і які функції він виконує; як складається калькуляція на продукцію і яка їх роль в управлінні витратами, які види калькуляцій розробляються на промисловому підприємстві та яке їх призначення; основні методи планування собівартості продукції: кошторисно-нормативний та пофакторний метод планування ; фактори зниження собівартості продукції; основні види, завдання контролю витрат;  у чому полягають управлінський та фінансовий аспекти бухгалтерського обліку, порядок обліку витрат згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку; витрата як база ціни і фактор прибутковості; яке місце займає аналіз у системі управління витратами підприємства; у чому полягає аналіз виконання кошторису витрат, яким чином проводиться факторний аналіз собівартості продукції; за якими напрямками відбувається пошук резервів скорочення поточних витрат підприємства.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних питань класифікації витрат,розподілити загальні витрати на змінні та постійні; проводити класифікаційне групування витрат на виробництво та визначати структуру собівартості продукції; визначити облікову політику підприємства, сукупність принципів, факторів, методів і процедур, що використовуються підприємством для узагальнення інформації про витрати підприємства та собівартість продукції (робіт, послуг); розраховувати поточні витрати виробництва  та калькулювати собівартість продукції, складати кошториси непрямих витрат; складати планові та звітні калькуляції собівартості продукції галузевих підприємств; проаналізувати відхилення у виконанні плану собівартості продукції;проаналізувати вплив факторів на виробничі витрати і виробничу собівартість продукції; обґрунтовувати зниження витрат на виробництво та проводити розрахунок економії витрат.

Зміст дисципліни

Тема 1. Суть та завдання управління витратами.

Тема 2. Сутнісна характеристика витрат, їх класифікація.

Тема 3. Групування витрат за економічними елементами. Структура собівартості продукції.

Тема 4. Формування витрат за місцями і центрами відповідальності.

Тема 5. Методичні основи обчислення собівартості окремих виробів. Калькулювання собівартості продукції.

Тема 6. Планування та нормування витрат виробництва та обігу.

Тема 7. Контроль та облік витрат і стимулювання економії ресурсів.

Тема 8. Аналіз собівартості продукції та регулювання рівня витрат на виробництво.

Тема 9. Аналіз системи "витрати - випуск - прибуток" як інструмент обґрунтування управлінських рішень.

Тема 10. Мінімізація витрат на створення і зберігання виробничих запасів.

Тема 11. Адаптація операційної системи до зміни її завантаження за критерієм витрат.

Рекомендована література

 1. Давидович І.Є. Управління витратами: Навчальний посібник. – К.:  Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.
 2. Економіка підприємства: Підручник/За заг. Ред. С.Ф. Покропивного.- Вид. 2-ге, переробл. Та доп.-К.: КНЕУ, 2000 –528 с.
 3. Іванюта П.В., Лугівська О.П. Управління ресурсами і витратами. Навч. Посіб. 2-ге вид./ За ред.. Іванюти С.М. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 320 с.
 4. Фінанси підприємств: Підручник/ Під наук.ред. А.М. Поддєрьогіна.2-ге вид., переробл. Та доп.-К.: КНЕУ, 1999.-384 с.
 5. Управление затратами на предприятии: Учебник /В.Г. Лебедєв, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев и др. Под общ. Ред. Г.А. Краюхина. СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000.- 277 с.
 6. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджена Постановою КМУ від 26.04.96  № 473. Галицькі контракти, № 3536, 1996.
 7. Закон України про оподаткування прибутку підприємств. Прийнятий на 2-ій сесії ВР України 28 грудня 1994 р. – К.: Україна, 1995.
 8. Правила  застосування Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Вісник податкової служби  України, № 3, 1995.
 9. Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект. - Тернопіль: Астон, 2005. – 288с.
 10. С.Ф.Голов. Управлінський облік. Підручник. –К.:Лібра,2003. – 704 с.
 11. Цал-Цалко Ю.С.Витрати підприємства : Навч.посібник.- Київ: ЦУЛ,2002.- 656 с.
 12. Управління витратами: Конспект лекцій для студентів напрямів підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства ” та 6.030601 "Менеджмент " / Р. Я. Кіндрат; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 160 с.
 13. Управління витратами: практикум для студентів напрямів підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства ” / Р. Я. Кіндрат, Т.Р. Грицевич; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 65 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP