Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Планування і контроль на підприємстві

Метою викладання дисципліни є формування системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності  підприємства та контролю їх виконання.

Завдання вивчення дисципліни: опанування основних форм, методів, процесу планування й контролю; вивчення структури та технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства; показників і методики їх розрахунку; оптимізації виробничої програми.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: основні принципи, прогресивні форми та методи планування, основи контролю в ринкових умовах господарювання.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: вирішувати практичні задачі по плануванню виробництва, збуту і контролю продукції, ресурсного забезпечення, фінансових потреб, розробити бізнес-план розвитку підприємства. Використовувати різноманітні форми фінансування підприємств, планувати ефективну роботу фінансів на підприємстві з врахуванням організаційно-правової форми власності та організаційно-економічної форми господарювання. Розробляти типові плани щодо економічного і соціального розвитку підприємства та здійснювати оптимізацію виробничої програми.

Зміст дисципліни

Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві.

Тема 2. Система планування на  підприємстві.

Тема 3. Інформаційна та нормативна база планування.

Тема 4. Оперативно-календарне планування та контроль.

Тема 5. Організаційно-технічний розвиток підприємства.

Тема 6. Планування виробництва та реалізації продукції.

Тема 7. Планування потужності та показники використання виробничого обладнання.

Тема 8. Планування  матеріально-технічного забезпечення виробництва.

Тема 9. Персонал і оплата праці.

Тема 10. Планування виробничої інфраструктури.

Тема 11. Планування собівартості продукції.

Тема 12. Фінансове планування та контроль на підприємстві.

Тема 13. Планування та контроль оновлення продукції.

Рекомендована література

  1. Брустінов В. М., Колишкіна Н. І Планування діяльності підприємства: теорія та практика: навч. посіб.. — Мелитополь: ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2008. — 248 c.
  2. Дацій Олександр Іванович. Планування і контроль діяльності підприємства: Навч. посіб. / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". — Запоріжжя : ГУ "ЗІДМУ", 2005. —206 с.
  3. Шевченко Г.С., Варениця В.О., Данілова В.К., Луцевич В.К., Якуба М.М. Планування діяльності на деревообробних підприємствах. Навч. посібник. – Львів.: Український державний  лісотехнічний університет, 2001.-310 с. 

Методичне забезпечення

  1. Планування і контроль на підприємстві: методичні вказівки, програма та контрольні завдання для студентів спеціальності “Економіка підприємства” / Данілока В.К., Наливайко Н.Я. - Львів: НЛТУ України, 2013. – 55 с.
  2. Планування і контроль на підприємстві. Методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / Данілова В.К., Наливайко Н.Я. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 48 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP