Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Організація виробництва

Метою викладання дисципліни є підготовка спеціа­лістів, які б володіли комплексом знань з питань передових, ефек­тивних форм організації та оперативного управління деревообробними підприємствами, використання яких підвищує ефективність виробницт­ва.

Завдання вивчення дисципліни полягають в засвоєн­ні наукових основ організації деревообробних підприємств - передо­вих форм і методів організації виробництва, раціонального викорис­тання засобів виробництва, організації та планування підготовки виробництва до випуску нових виробів та підвищення якості продук­ції, яка випускається; удосконалення організації цехів основного виробництва та оперативного управління ними, а також забезпечуючих та обслуговуючих ланок.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: про тривалість, структуру, принципи та методи організації виробничого процесу на деревообробних підприємствах; про основні принципи та методи формування виробничих та ор­ганізаційних структур на рівні підприємства та вимоги по їх вдоско­наленню; про особливості організації основного виробництва на підпри­ємствах різного профілю (лісопильних, фанерних, деревноплитних, меблевих та ін.), форми та методи підготовки виробництва на цих підприємствах; про організацію раціонального використання засобів вироб­ництва (устаткування та виробничих потужностей, сировини, матеріа­лів і ін.); про специфічні особливості організації допоміжних (забезпе­чуючих) та обслуговуючих цехів та дільниць; про організацію трудових процесів і робочих місць та нормування праці на виробництві. 

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: проектувати та обґрунтовувати виробничу структуру підприємс­тва та організаційну структуру управління ним; виконувати розрахунки по визначенню різних показників, які залежать від форм і методів організації виробництва: тривалості ви­робничого циклу та розмірів партії деталей і незавершеного вироб­ництва, параметрів потокових ліній та показників якості продукції, показників використання устаткування і виробничої потужності основ­них деревообробних виробництв, показників використання сировини і матеріалів; виконувати розрахунки по визначенню технічного та організа­ційного рівня виробництва; будувати графіки та проводити розрахунок показників техніч­ної підготовки виробництва де­ревообробних підприємств; аналізувати організацію трудових процесів, розраховувати та обґрунтовувати норми витрат праці.

Зміст дисципліни

Тема 1. Вступ. Предмет, завдання і зміст дисципліни.

Тема 2. Деревообробні  підприємства : види діяльності, основні принципи їх організації та режим роботи.

Тема 3. Організація  інноваційної діяльності та  процесу підготовки виробництва.

Тема 4. Організація виробничого процесу.

Тема 5. Організація потокового та автоматизованого вироб­ництва.

Тема 6. Виробнича структура та структура управління підприємством.

Тема 7. Організація та нормування праці.

Тема 8. Управління якістю продукції та організація технічно­го контролю.

Тема 9. Організація використання обладнання та виробничої потужності.

Тема 10. Організація використання предметів праці.

Тема 11. Організація роботи допоміжного виробництва.

Тема 12. Організація обслуговуючого виробництва та комерційної діяльності.

Рекомендована література

 1. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб./ Й. М. Петрович, І. О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; За ред. Й. М. Петровича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 2. Кіндрат Р.Я. Організація виробництва деревообробних підприємств: Навчальний посібник – Львів: Вид. дім “Панорама”, 2002. – 160 с.: іл.10, табл.9.
 3. Кіндрат Р.Я. Конспект лекцій з курсу “Організація виробництва деревообробних підприємств.” – Львів: УкрДЛТУ, 1995. – 89 с.
 4. Кіндрат Р.Я., Грицевич Т.Р. Організація виробництва деревообробних підприємств. Практикум (для студентів напрямів підготовки 6.030504 “ Економіка підприємства ” та 6.030601 "Менеджмент ").– Львів, 2010, - 92 с.
 5. Кіндрат Р.Я., Грицевич Т.Р., Геник О.В. Організація виробництва. Програма курсу, методичні вказівки і завдання до виконання контрольної та самостійної роботи для студентів спеціальності 6.050200 „Менеджмент організацій” та спеціальності 6.050100 “Облік та аудит”.- Львів: УкрДЛТУ, 2005. – 36 с.
 6. Мугандин С.И., Мосягин В.И. Организация, планирование и управление на деревообрабатывающих и лесохимических предприятиях. – М.: Лесн. пром-сть, 1986.
 7. Носовський Т.А., Мацюк Р.І., Маслій В.В. Технологія лісопильно-деревообробних виробництв. Навчальний посібник. – К: НМК ВО, 1993. – 196 с.
 8. Організація виробництва: Навч. Посібник / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К. : Лібра, 2003. – 336 с.
 9. Оксанич Э. Я., Соловий Б.И. Оперативно-производственное планирование в мебельном производстве: Учебное пособие для вузов. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 192 с.
 10. Организация и оперативное управление предприятиями целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности: Учебник для вузов (В.С. Соминский, С.И. Мугандин, А.П. Иванов, А.Н. Алексеева) Под. ред. д.е.н. В.С. Соминского. – М.: Лесн. пром-сть, 1989. – 368 с.
 11. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навч. посіб.; Збірник вправ. – Львів: Державний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “Інтелект +” Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999. – 258 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP