Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Логістика

Метою викладання дисципліни є формування системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, набуття навичок самостійної роботи стосовно методів управління матеріальними та інформаційними потоками у сучасних умовах.

Завдання вивчення дисципліни: набуття теоретичних знань з питань концепції, стратегії й тактики логістики та принципів і закономірностей створення й руху матеріальних потоків, оволодіння навичками логістичного управління.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: мету, завдання та концепцію логістики; види та функціональні області логістики; методи та інструментарій розроблення та прийняття логістичних рішень;  методи моделювання логістичних систем.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: реалізовувати концепцію логістичного планування та управління транспортом, складським господарством, запасами; розробляти пропозиції щодо удосконалення логістичних систем та механізмів їх функціонування; давати оцінку економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.

Зміст дисципліни

Тема 1. Логістика – інструмент ринкової економіки.

Тема 2. Об’єкти логістичного управління.

Тема 3. Концепція та методологічний апарат логістики.

Тема 4. Закупівельна логістика.

Тема 5. Виробнича логістика.

Тема 6. Розподільча логістика.

Тема 7. Логістика запасів.

Тема 8. Інформаційна логістика.

Тема 9. Логістика складування.

Тема 10. Транспортна логістика.

Тема 11. Логістичний сервіс.

Тема 12. Сучасні тенденції в логістиці.

Рекомендована література

  1. Гаджинский А.М. Логистика, Учебник.- М : ИКВ «Маркетинг», 2001. – 375 с.
  2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике.- М: ИКЦ «Маркетинг», 2001. – 180 с.
  3. Логістика. Програма курсу і методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботидля студентів освітнього ступеня «бакалавр» економічних спеціальностей / Т.Є. Маселко, У.В. Павлюк, Р.Р. Рісна; НЛТУ України. – Видання друге, перероблене і доповнене. – Львів: НЛТУ України, 2016. – 48 с.
  4. Маселко Т. Є. Логістика: Конспект лекцій.- Львів: НЛТУ України, 2008. – 148 с.
  5. Крикавський Є.В. Логістика підприємства: Навчальний посібник.- Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1999. – 264 с.
  6. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : Підручник – Львів: Нац.  університет «Львівська політехніка», “Інтелект-Захід”, 2004. – 416 с.
  7. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навч.посібник. - К: Кондор, 2006. – 340 с.
  8. Кальченко А.Г. Логістика: Навчальний посібник .- К : КНЕУ, 2002. – 148с.
  9. Пономарьова Ю. В. Логістика: Навчальний посібник.-  К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с. 
GREEN Blue Orange BACK TO TOP