Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Державне та регіональне управління

Метою викладання дисципліни є формування сучасного економічного мислення, засвоєння теоретичних знань щодо змісту етапів еволюції теорії і практики державного регулювання економіки;сутності державного управління, його принципів, методів та основних елементів (суб’єктів, об’єктів, функцій); механізму й основних аспектів регіональної політики держави; особливостей державного регулювання економіки в трансформаційний період та досвіду державного регулювання економіки у промислово розвинутих країнах.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення теоретико-методологічних основ формування загальнодержавної та регіональної політики; вивчення теорії і практики державної регіональної економічної політики; вивчення сучасних напрямків, форм та масштабів взаємодії державного та регіонального управління тощо.

В результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: теоретико-методологічні засади формування загальнодержавної та регіональної політики; закономірності управління на державному та регіональному рівнях; особливості державного управління в різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях; методичні та організаційні основи управління розвитком суспільства; існуючі моделі державного управління, вітчизняну систему та структуру органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Підготовлений бакалавр з державного та регіонального управління повинен вміти: прогнозувати наслідки та аналізувати зміст державної політики у різних сферах суспільного життя; визначати стратегічні та поточні цілі державного управління з урахуванням вимог сучасних проблем розвитку країни, регіону та окремих підприємств; приймати рішення щодо вибору найбільш доцільних методів та інструментів державного управління.

Зміст дисципліни

Тема 1. Теоретичні основи управління регіональною економікою

Тема 2. Система регіонального управління

Тема 3. Державна регіональна економічна політика

Тема 4. Управління стратегією регіонального розвитку

Тема 5. Планування та прогнозування в системі управління регіональним розвитком

Тема 6. Методологічні основи аналізу регіонального розвитку

Тема 7. Управління розвитком економічного потенціалу регіону

Тема 8. Управління регіональними фінансовими ресурсами

Тема 9. Фінансове вирівнювання як складова механізму регіонального розвитку

Тема 10. Управління міськими агломераціями

Тема 11. Управління регіональними кризовими ситуаціями

Тема 12. Наукові засади раціонального природокористування. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації.

Рекомендована література

  1. Євтушенко В. А., Євтушенко Г. В. Державне та регіональне управління: навч. посібник. – Х.: ХНУ, 2012.
  2. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / [С. І. Архієреєв, О. О. Демьохіна, В. А. Євтушенко, Д. А. Козуб, В. І. Удодова, Т. В. Рябова, Л. І. Шана, Н. В. Шибаєва, К. Шимпф]; за ред. Архієреєва С. І., Решетняк Н. Б. – Харків: НТУ «ХПИ», 2004.
  3. Мельник А. Ф. Державне управління: Навч. посіб. / [за ред. А. Ф. Мельник]. – К.: Знання-Прес, 2003.
  4. Авер'янов В. Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / В.Б. Авер'янов. – К.: Юстиніан, 2007.
  5. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К.: Факт, 2003.
  6. Морозова Т. Г. Государственное регулирование экономики / Т. Г. Морозова. – К.: Основи, 2005. 
GREEN Blue Orange BACK TO TOP