Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Стратегія підприємства КП

Мета виконання курсового проекту – закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань з курсу «Стратегія підприємства», набуття навичок опрацювання літератури, вміння самостійно збирати та аналізувати нові дані, які характеризують головні напрями розширення діяльності підприємства з виходом на зовнішні ринки, розвиток системи менеджменту організацій, використання знань у практичній діяльності, методів вирішення наукових і практичних завдань щодо стратегії підприємства в сучасних умовах ринку.

Завдання курсового проекту. У результаті виконання проекту бакалавр з економіки підприємства повинен засвоїти: вміння реферування наукової літератури; володіння конкретними методиками дослідження; вміння творчо інтерпретувати дані; повинен навчитись: розробляти та реалізувати результати стратегічного плану розвитку деревообробного підприємства у виробництві.

Зміст курсового проекту:

Курсовий проект складається з таких розділів:

 1. Підприємство та галузь, в якій воно функціонує.
 2. Продукція підприємства.
 3. Виробнича стратегія підприємства.
 4. Ринок і стратегія маркетингу.
 5. Стратегія фінансування та підприємницький ризик.

Рекомендована література

 1. Балабанова Л.В., Холод В.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Професіонал, 2006. – 433 с.
 2. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.
 3. Грантуров В.М., Шевчук О.В. Ризики підприємницької діяльності. Проблеми аналізу. – К.: Зв'язок, 2000. – 152 с.
 4. Котлер Ф. Основи маркетинга. – М.: Прогресс, 1990. – 734 с.
 5. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник / Н.Ю. Подольчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с.
 6. Стратегія підприємства. Конспект лекцій / Шевченко С.Г., Наливайко Н.Я. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 144 с.
 7. Стратегія підприємства. Методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030601 «Менеджмент» / Шевченко Г.С., Наливайко Н.Я. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 38 с.
 8. Шевченко Г.С., Данілова В.К., Якуба М.М. Соціально-економічне прогнозування. – Львів: ІЗМН, 1998. – 88 с.
 9. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с. 
GREEN Blue Orange BACK TO TOP