Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Стратегія підприємства

Метою викладання дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними основами стратегічного управління та практичними навичками прийняття стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та розвитком підприємства на ринку.

Завдання вивчення дисципліни: теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері стратегічного управління підприємством; здобуття теоретичних знань щодо стратегічного управління суб’єктами господарювання.

У результаті вивчення дисципліни бакалавр з економіки підприємства повинен знати: суть, особливості, етапи розвитку, зміст і структуру стратегічного управління; зміст, підходи до вироблення, сильні та слабкі сторони основних стратегій розвитку бізнесу; підходи до використання продукту в стратегічному управлінні; порядок проведення стратегічних змін в організації; особливості стратегічного управління в міжнародному бізнесі.

Підготовлений бакалавр з економіки підприємства повинен вміти: розробляти стратегію організації; проводити аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища фірми при виробленні стратегії; формувати місію й загальнофірмові цілі організації; застосовувати методи вибору та оцінки стратегії; організувати реалізацію та контроль виконання стратегії.

Зміст дисципліни

Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління.

Тема 2. Методологічні основи стратегії підприємства.

Тема 3. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегії підприємства.

Тема 4. Принципи формування економічної стратегії підприємства та види управління нею.

Тема 5. Еколого–економічні проблеми в контексті формування стратегії підприємства.

Тема 6. Стратегічне планування та основи галузевої стратегії підприємства.

Тема 7. Стратегія зниження виробничих витрат.

Тема 8. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Тема 9. Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг.

Тема 10. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією підприємства.

Рекомендована література

 1. Осовська Г.В., Фiщук О.Л., Жалiнська I.В. Стратегiчний менеджмент: Теорiя та практика:Навч.пос. для студ. вищих навч. закл. - К.: Кондор, 2003
 2. Герасимчук В.Г. Стратегiчне управлiння пiдприємством. Графiчне моделювання. Навч. пос. - К.: КНЕУ, 2000
 3. Клівець П.І. Стратегія підприємства. Навч. посібник. - К.: Академвидав., 2007
 4. Мiзюк Б.М. Стратегiчне управлiння пiдприємством: Пiдр. для студ. екон. спец. - Львiв: Коопосвiта, 1999
 5. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегiчний менеджмент:Навч.пос. для студ. вищих навч. закл. - К.: УВПК "ЕксОб", 2002
 6. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: короткий курс лекцій. - К.: МАУП, 2000
 7. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент. - Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2012.
 8. Редченко К.I. Стратегiчний аналiз у бiзнесi:Навч.пос. для студ. вищих закл. освiти. -2-е вид. доп. - Львiв: Новий Свiт - 2000, 2003
 9. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 312 с.
 10. Шевченко Г.С., Данілова В.К., Якуба М.М.Соціально-економічне прогнозування. - Львів: 1999.
 11. Шевченко С.Г., Наливайко Н.Я. Стратегія підприємства. Конспект лекцій. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 144 с.
 12. Шершньова З.Є. Стратегiчне управлiння:Пiдруч. -2-е вид., перероб. i доп. - К.: КНЕУ, 2004.

Методичне забезпечення

 1. Стратегія підприємства. Методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030601 «Менеджмент» / Шевченко Г.С., Наливайко Н.Я. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 38 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP