Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Економіка підприємства КП

Мета виконання курсового проекту — поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення курсу, і ви­робити вміння застосовувати їх у практичному вирішенні питань еко­номіки та аналізу діяльності підприємства.

Завдання курсового проекту. У результаті написан­ня курсового проекту студент повинен засвоїти аналіз основних техніко-економічних показників господарювання, побудову економетричних моделей методом кореляційно-регресійного аналізу і розрахунок показників  їх оцінки засобами табличного процесора Еxcel а також кращий вітчиз­няний і зарубіжний досвід організації промислового виробництва; повинен  навчитися самостій­но знайти та вивчити літературу з обраної теми, здійснити відповідний аналіз статистичних даних підприємства та галузі, поєднати знання математико-статистичних методів і комп’ютерних технологій для аналізу економічних процесів у деревообробному виробництві, показати вміння застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних питань економіки, та обґрунтувати заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства та галузі.

Зміст курсового проекту

Структура і зміст плану курсового проекту, співвідношення розділів визначаються обраною темою. Курсовий проект складається з теоретичної та розрахункової частини, зокрема таких розділів:

 • Вступ
 • Основні теоретичні положення
 • Розрахункова частина
 • Висновки
 • Література

Рекомендована література

 1. Економіка підприємства / За ред. А.В. Шегди, – К.: Знання-Прес, 2002.
 2. Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного, – К.: Наук. Думка, 2000.
 3. Економіка підприємства. Програма курсу, методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи та самостійної роботи для студентів спеціальності "Економіка підприємства" / Баран О.В., Грицевич Т.Р. - Львів: НЛТУ України, 2011. – 37 с.
 4. Економіка підприємства. Робоча програма, методичні вказівки і завдання для виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки "Економіка підприємства" / Шевченко Г.С., Загвойська Л.Д., Баран О.В., Грицевич Т.Р. - Львів: НЛТУ України, 2013. – 54 с.
 5. Економіка деревообробних підприємств: Навчальний посібник / За ред. Г.С. Шевченка, В.К. Луцевича – Львів: НЛТУУ, 2010. –443 с.
 6. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. Навч. посібник. – Львів: "Сподом", 2000. – 212 с.
 7.   Бойчик І.М., Хопчан М.І., Харів П.С., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К: "Каравела"; Львів: "Новий світ – 2000", 2001. – 298 с.
 8. Завадський Й.С. Менеджмент. Том 1 – К. Український фінансовий інститут менеджменту і бізнесу. 1998.
 9. Фінанси підприємств: Підручник/ Під наук. ред. А.М. Поддєрьогіна. 2-ге вид., переробл. та доп. – К.: КНЕУ, 1999.
 10. Козловський С.О. Основи економетрії. Част. 1. – Львів: НЛТУ України, 2005.
 11. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика. Підручник. – К.: Знання, 1998.
 12. Сидоренко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник.- К.: Знання-Прес, 2003 – 379 с.
 13. Сірун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. пос. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с. 
GREEN Blue Orange BACK TO TOP